Usnesení ZO 62010

USNESENÍ č.6/2010

ze 40. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 3. 8. 2010

 

 

Zastupitelstvo obce:

40.1.301.  - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

40.2.302.  - schvaluje úpravu rozpočtu č. 2/2010

40.3.303.  - schvaluje žádost pana Tomáše Urbánka na koupi pozemku p. č. 2531/48 o výměře

                  1099 m2 za 10,-Kč/m2- jako v předešlých případech.

40.4.304.  - schvaluje 7 členů do zastupitelstva obce Martínkov na další volební období

39.3.305.  - schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemku parcelní číslo 363 (místní hřbitov)

                  do vlastnictví obce Martínkov

39.3.306.  - bere na vědomí průběh oslav 10. výročí Moravskobudějovického mikroregionu

 

 

                   odsouhlaseno

 

 

 

 

 

 

 

bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ............................                                                                        ................................

         podpis starosty                                                                       podpis místostarosty