Usnesení ZO 5-2010

USNESENÍ č.5/2010

z 39. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 29. 6. 2010

 

 

Zastupitelstvo obce:

39.1.295.  - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

39.2.296.  - schvaluje úpravu rozpočtu č. 1/2010

39.3.297.  - schvaluje zprávu o přezkoumání hospodaření obce bez výhrad a závěrečný účet

                   obce za rok 2009

39.3.298.  - schvaluje opravu lesní cesty

39.3.299.  - schvaluje sepsání výzvy majitelům pozemků na Nové hospodě, aby odstranili

                   černou skládku

39.3.300.  - schvaluje proplacení škod manželům Petříčkovým za rozbitou střechu na pargole.

  • - odsouhlaseno

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ............................                                                                 ................................

         podpis starosty                                                                   podpis místostarosty