Usnesení ZO 3-2010

USNESENÍ č.3/2010

z 37. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 13. 4. 2010

 

 

Zastupitelstvo obce:

37.1.288.  - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

37.2.289.  - schvaluje prodej pozemk 343/4 a bere na vědomí rozparcelování

                   parcely 2531/2.

37.3.290.  - rozhodlo o nabytí pozemků stavební parcela č. 193 druh pozemku

                   zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití stavba LV 10001 o výměře

                   317 m2 a pozemková parcela č. 109/4 druh pozemku ostatní plocha,

                   způsob využití jiná plocha o výměře 505 m2 z vlastnictví České republiky

                   do vlastnictví Obce Martínkov. Zastupitelstvo schválilo Kupní smlouvu

                   č. 80/09 včetně doložky ve smyslu ustanovení § 41 zákona

                   číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

37.4.291.  - schvaluje ukládání kovového odpadu každou druhou sobotu v měsíci

                   do areálu bývalého ZD.

     

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

       ............................                                                                 ................................

         podpis starosty                                                                   podpis místostarosty