Usnesení ZO 2014 - 2018

Úřední deska
Vyvěsit od: 
5. 11. 2014

 

USNESENÍ č. 0/2014

z ustavujícího. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 4. 11. 2014

 

 

Zastupitelstvo obce:

 

0.1.1. – Bere na vědomí složení slibu nových zastupitelů obce.

0.3.2. - Schvaluje způsob volby starosty a místostarosty obce

0.4.3. - Schvaluje volbu Josefa Svobody starostou obce a volbu Josefa Pléhy místostarostou obce

0.6.4. - Schvaluje složení finančního výboru.

0.6.5. - Schvaluje složení kontrolního výboru

0.7.6. - Schvaluje finanční odměny starostovi a místostarostce obce.

0.8.7. - Schvaluje zajištění zimní údržby v obci R. Pléhou.

0.9.8. - Schvaluje žádost na vyčištění struhy u č.p. 41 – práce provede firma Romana Pléhy.

0.10.9. - Schvaluje úpravu č. 5/2014.

0.11.10. - Schvaluje zhotovení kapesního kalendáře na rok

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         ……………………..

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarosty

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________           

                                                                                                                                                                   USNESENÍ č. 1/2014

z 1. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 9. 12. 2014

 

 

Zastupitelstvo obce:

 

1.01.11. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

1.03.12. - schvaluje rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí roku 2015 a to ve výši čerpání

              do 1/12 rozpočtu předchozího roku měsíčně

1.04.13. - schvaluje úpravu rozpočtu 6/2014

1.13.14. - neschvaluje poskytnutí příspěvku za žáky docházející do škol

              v Moravských Budějovicích

1.08.15 - schvaluje odměnu členkám sboru pro občanské záležitosti ve výši 600,- Kč,

             kronikářce obce ve výši 1.200,- Kč, paní knihovnici ve výši 6.000,- Kč

             a obecním pracovníkům ve výši 100%

1.06.16. - schvaluje zadání projektové dokumentace na komunikaci a inženýrské sítě

             ke stavebním pozemkům „Na Výhoně“ ing. Horákovi

1.07.17  - schvaluje příspěvek 2000,- Kč Oblastní charitě Třebíč

1.11.18  - schvaluje pořízení ohřívače teplé vody do prodejny

1.13.19 - schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt v r 2015 p. D. Solařové

1.13.20 - schvaluje úhradu nákladů školení velitelů zásahové jednotky

           – školení absolvuje p. Pavel Blažek

1.12.21 - schvaluje termín inventarizace obce dne 10.1.2015

1.02.22 - schvaluje smlouvu o odvozu komunálního odpadu s p. Ferklem

1.09.23 - neschvaluje návrh p. Aleny Urbánkové  na pokácení smrku u trafostanice

1.05.24 - bere na vědomí možnost využít dotace z MMR za ocenění v soutěži Vesnice roku

              na vybudování veřejného osvětlení

1.10.25 - bere na vědomí vyčištění obecního lesa a „boroviček“ od polomů po ledovce

           – zajistí obecní pracovník

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0  členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         ……………………..

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarosty

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

USNESENÍ č.1/2015

z 2. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 11. 1. 2015

 

 

Zastupitelstvo obce:

 

2.1.26. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

 2.2.27. – bere na vědomí termín jednání ohledně územního plánu obce

2.2.28. – neschvaluje požadavek ing. Pavla Klimeše vyčlenění části pozemků p.č. 322

               a 292/24 v k.ú. Martínkov pro výstavbu haly

2.3.29 - schvaluje návrh rozhodnutí pořizovatele ÚP Martínkov ze dne 30.12.2014,

             opatření proti průtahům, k dalšímu postupu při jeho pořizování z důvodu překročení

             lhůty jednoho roku podle § 56 zákona č. 183/2006 Sb  Stavební zákon

             v platném znění                          

2.4.30. - schvaluje podání žádosti o dotaci z POVV na zateplení části fasády prodejny

             a pohostinství

2.7.31. - pověřuje starostu obce Josefa Svobodu a místostarostu Josefa Pléhu

              provedením výběrového řízení na dodavatele zateplení budovy prodejny

              a pohostinství

2.5.32. - bere na vědomí návrh na vybavení zásahové jednotky obce motorovou pilou

              a zajištění školení obsluhy

2.6.33. - schvaluje úpravu rozpočtu č. 7/2014

2.7.34. - schvaluje pořízení kompostérů v rámci dotace Bioodpady 2014

2.7.34. - bere na vědomí zapojení SDH Martínkov do akce Čistá Vysočina 2015

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         ……………………..

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarosty

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

USNESENÍ č.2/2015

z 3. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 10. 2. 2015

 

 

Zastupitelstvo obce:

 

3.1.36. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

 3.2.37. – schvaluje rozpočet obce na rok 2015

 3.2.38. – schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele zateplení prodejny

                a pohostinství a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s vítězem

                výběrového řízení

3.4.39 - schvaluje poskytnutí příspěvku Diakonii ČCE ve výši 3.000,- Kč

3.5.40. - schvaluje vyčištění příkopu u č.p. 4

3.6.41. – schvaluje provedení panelového podkladu pod kontejnery na tříděný odpad

3.7.42. – schvaluje pořízení motorové pily a příslušenství dle předložené nabídky

2.8.43. – bere na vědomí žádost o pořízení nových židlí do pohostinství a schvaluje

               provedení opravy stávajících židlí

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         ……………………..

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarosty

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

USNESENÍ č.3/2015

z 4. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 10. 3. 2015

 

 

Zastupitelstvo obce:

 

4.1.44.. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

 4.2.45. – schvaluje výsledek inventarizace majetku obce

 4.3.46. – bere na vědomí informace o zaměstnání pracovníků na VPP

4.4.47. - schvaluje termín pořádání mikroregionálního dětského dne

4.5.48. - schvaluje odstranění 4 ořechů před budovou obchodu a pohostinství

4.6.49. – schvaluje provedení opravy márnice na hřbitově členy fotbalového oddílu

4.7.50. – schvaluje provedení rekonstrukce sociálního zařízení v budově OÚ

4.8.51. – schvaluje rekonstrukci veřejného osvětlení a vypsání výběrového řízení

               na dodavatele rekonstrukce VO v obci

 

             

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         ……………………..

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarosty

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

USNESENÍ č.4/2015

z 5. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 14. 4. 2015

 

 

Zastupitelstvo obce:

 

5.1.52. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

 5.2.53. – schvaluje přijmutí p. Ludmily Urbánkové a Alžběty Pinterové  jako pracovnic

                na VPP

 5.3.54. – schvaluje přihlášení obce do soutěže „Vesnice roku 2015“

5.4.55. – bere na vědomí schůzku ohledně pořádání mikroregionálního dětského dne

5.5.56. - schvaluje příspěvek na činnost pro SDH Martínkov ve výši 60.000,- Kč

5.5.57. – schvaluje příspěvek na činnost pro TJ Sokol Martínkov ve výši 65.000,- Kč

5.6.58. – schvaluje provedení těžby polámaných stromů v obecním lese

               p. Vladimírem Menšíkem

5.6.59. – bere na vědomí dopis ing. Josefa Lauera z Prahy

5.6.60. – bere na vědomí uspořádání vzpomínkového večera 8.5.2015

5.6.61. – schvaluje znění smlouvy o smlouvě budoucí na uložení kabelu NN pro přípojku

               novostavby p. Marténka

             

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         ……………………..

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarosty

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

USNESENÍ č.5/2015

z 6. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 28. 4. 2015

 

 

Zastupitelstvo obce:

 

6.1.61. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

6.2.62. – ověřuje soulad návrhu Územního plánu Martínkov s Politikou územního rozvojeve znění Aktualizace č.1, se zásada,i územního rozvoje Kraje Vysočina, ve znění aktualizace č.1 a se stanovisky dotčených orgánů  a KÚ Vysočina, bere na vědomí sdělení pořizovatele, že k návrhu Územního plánu obce Martínkov nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky a nebyly řešeny žádné rozpory a vydává Územní plán obce Martínkov formou opatření obecné povahy

6.3.63. – schvaluje výsledek výběrového řízení na provedení rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Martínkov a pověřuje starostu obce s podpisem smlouvy s vítězem výběrového řízení

6.4.64. – bere na vědomí informace o nabídkách na úvěr na realizaci rekonstrukce VO a pověřuje starostu obce s projednáním a podpisem smlouvy o poskytnutí úvěru s bankou ČSOB, a.s.

6.5.65. - schvaluje závěrečný účet obce Martínkov za rok 2014, řádnou účetní uzávěrku za rok 2014 a výsledek hospodaření obce v roce 2014 bez výhrad

6.5.66. – bere na vědomí připomínky k práci stálého pracovníka a pověřuje starostu se zasláním písemného upozornění na tuto skutečnost

             

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 6.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         ……………………..

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarosty

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

USNESENÍ č.6/2015

z 7. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 11. 6. 2015

 

 

Zastupitelstvo obce:

 

7.1.67. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

7.2.68. – schvaluje smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši 4,0 mil. Kč na akci „Rekonstrukce

               stávajícího veřejného osvětlení v obci Martínkov a pověřuje starostu obce

               p. Josefa Svobodu k podpisu Smlouvy o úvěru č. 0932/15/5638 mezi obcí Martínkov

               a Československou obchodní bankou,a.s. v předloženém znění.

 

6.3.63. – schvaluje výsledek výběrového řízení na provedení rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Martínkov a pověřuje starostu obce s podpisem smlouvy s vítězem výběrového řízení

6.4.64. – bere na vědomí informace o nabídkách na úvěr na realizaci rekonstrukce VO a pověřuje starostu obce s projednáním a podpisem smlouvy o poskytnutí úvěru s bankou ČSOB, a.s.

6.5.65. - schvaluje závěrečný účet obce Martínkov za rok 2014, řádnou účetní uzávěrku za rok 2014 a výsledek hospodaření obce v roce 2014 bez výhrad

6.5.66. – bere na vědomí připomínky k práci stálého pracovníka a pověřuje starostu se zasláním písemného upozornění na tuto skutečnost

             

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 6.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         ……………………..

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarosty

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

USNESENÍ č.7/2015

z 8. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 7. 7. 2015

 

 

Zastupitelstvo obce:

 

8.1.73. -  bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

8.2.74. – vyjádřila paní Sýkorová po osobní prohlídce zájem o pronajmutí pohostinství od 1. září 2015. Zastupitelstvo schvaluje pronájem místního pohostinství  paní Sýkorové z Rokytnice nad Rokytnou za stejných podmínek, jako v předcházející smlouvě.

8.3.75. – schvaluje prodej úpravu rozpočtu č. 2/2015

8.4.76. – schvaluje přijetí brigádníka P. Venhody na práce v obci. Nástup 13. 7. 2015

               za 60,-Kč hrubého na hodinu

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 5.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         ……………………..

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarosty

 

_________________________________________________________________________________________________________________________