Usnesení ZO 2010 - 2014

Úřední deska
Vyvěsit od: 
5. 11. 2010

 

USNESENÍ č. 0/2010

z ustavujícího. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 5. 11. 2010

 

 

Zastupitelstvo obce:

 

0.4.1. – schvaluje jednací řád zastupitelstva

0.5.2. - schvaluje zřízení finančního výboru ve složení: Irena Pokorná, Zdeněk Svoboda,

Josef Pléha

0.6.3. - schvaluje zřízení kontrolního výboru ve složení: Zdeněk Řepa, Pavel Blažek,

            Jiří Dufek

0.7.4. - schvaluje měsíční odměny pro níže uvedené neuvolněné pracovníky OÚ

            dle nařízení vlády č. 50/2006 sb.:  starosta                           -   9 560,- Kč

                                                                   místostarostka               -   4 940,- Kč

0.8.5. - schvaluje pověření starosty obce zastupováním obce v zájmovém sdružení

           právnických osob - dobrovolném svazku obcí Moravskobudějovický mikroregionu

            se sídlem v Moravských Budějovicích.

0.9.6. - schvaluje úřední hodiny na OÚ :

           středa   16.00 - 18.00 - administrativní pracovnice, místostarostka, starosta

           neděle   10.00 - 12.00 - starosta

0.10.7. - schvaluje zajištění zimní údržby v obci p. Roman Pléhou  za 750Kč/hod.

0.11.8. - schvaluje úpravu rozpočtu  4/2010

 

0.12.9. - schvaluje výběr kresby p. Trnky na kapesní kalendář na rok 2011

0.12.10. - schvaluje pronájem Jordánu D. Pokornému

0.12.11. - bere na vědomí pozvání zástupců všech místních organizací na příští zasedání ZO

0.12.12. – bere na vědomí obchůzku obcí členy ZO

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

         ……………………….                                                         ……………………..

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 

 

 

 

USNESENÍ č. 1/2010

z 1. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 14. 12. 2010

 

 

Zastupitelstvo obce:

 

1.1.13. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

1.2.14. - schvaluje rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí roku 2011 a to ve výši čerpání 1/12

              rozpočtu předchozího roku měsíčně

1.3.12. - schvaluje úpravu rozpočtu 5/2010

1.4.13 - schvaluje odměnu členkám sboru pro občanské záležitosti ve výši 600,- Kč,

             kronikáři obce ve výši 1200,- Kč a paní knihovnici ve výši 6000,- Kč

1.5.14. - schvaluje směnu a prodej pozemků s panem Pléhou, Martínkov 129 za 5,50Kč/m2

1.6.15. - schvaluje prodej pozemku manželům Bláhovým p. č. 292/31. za 10Kč/m2

1.7.16  - schvaluje příspěvek 1000,- Kč Oblastní charitě Třebíč

              a zamítá žádost o příspěvek Oblastní charitě v Žirči

1.8.17  - schvaluje termín inventarizace obce na 30. 12. 2010.

1.10.18 - bere na vědomí plán finančních záměrů jednotlivých organizací na rok 2011

1.11.19 - zamítá žádost manželů Špačkových na rozšíření veřejného osvětlení k jejich

               nemovitosti

1.11.20 - schvaluje termín konání rodáků na hody 2011

1.11.21 - schvaluje oslovení několika firem ohledně finančního návrhu na výměnu oken

               na budově OÚ

1.11.22 - schvaluje nepodpoření následujícího záměru: Podání žádosti o grant na opravu

               místního kostela

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0  členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         ……………………..

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 

 


USNESENÍ č.1/2011

z 2. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 11. 1. 2011

 

 

Zastupitelstvo obce:

 

2.1.23. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

 2.2.24. - schvaluje úpravu rozpočtu č. 6/2010

2.3.25. - schvaluje žádost p. Oberreitera o skácení dvou stromů.

2.4.26 - schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na výměnu oken

              na budově OÚ.                         

2.5.27. - Pověřuje starostu jednáním o podmínkách na získání dotací z Evropské unie

              na opravu kostela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         ……………………..

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 


 

USNESENÍ č.2/2011

z 3. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 14. 1. 2011

 

 

Zastupitelstvo obce:

 

3.1.28. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

 3.2.29. - schvaluje finanční podíl na opravě místního kostela v případě získání dotace z EU a zároveň finanční podíl na zajištění projektové dokumentace potřebné pro získání této dotace.

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         ……………………..

                  podpis starosty                                                                podpis místostarostky

 


 

USNESENÍ č.3/2011

z 4. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 8. 2. 2011

 

 

Zastupitelstvo obce:

 

4.1.30. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

 4.2.30. - schvaluje vyvěšení tibetské vlajky

4.3.31. - schvaluje příspěvek 1.000,- Kč pro Diakonii ČCE – středisko Myslibořice

 4.4.32. - schvaluje finanční rozpočet obce Martínkov na rok 2011

4.5.33. - schvaluje plán práce ZO na rok 2011

4.6.34. - bere na vědomí změny podmínek ÚP pro umístění pracovníků na VPP

4.7.35. - schvaluje oslovení čtyř firem ohledně upřesnění ceny na výměnu oken na budově OÚ

4.9.36.-  bere na vědomí výběr hudby na sraz rodáků a na setkání občanů

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                             ……………………..

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 


 

 

USNESENÍ č.4/2011

z 5. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 8. 3. 2011

 

 

Zastupitelstvo obce:

 5.1.37. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

 5.2.38.- schvaluje prezentaci obce v knize Vysočina shůry

 5.3.39. - schvaluje výběr firmy AZ okna na výměnu oken na budově OÚ

 5.4.40. - schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 104 200,- Kč Římskokatolické farnosti Martínkov za účelem uhrazení projektové dokumentace na opravu kostela

 5.5.41. - schvaluje prořezávku stromů v obecním lese

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostaroskty

 


 

 

USNESENÍ č.5/2011

z 6. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 5. 4. 2011

 

 

Zastupitelstvo obce:

 6.1.42. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

 6.2.43.- schvaluje úpravu rozpočtu č. 1/2011

 6.3.44. - schvaluje přijetí paní L. Venhodové a paní L. Urbánkové na VPP

 6.4.45. - schvaluje odměnu panu B. Řepovi za práci v lese v podobě palivového dřeva v dohodnutém množství a zároveň schvaluje možnost pro další občany přihlásit se na čištění lesa.

 6.5.41. - schvaluje žádost pana K. Beránka na odkup 2 m3 prken ze sokolské zahrady za 3000,- Kč/m3

6.6.42. - schvaluje žádost pana R. Pléhy o uložení hlíny do padliny v obecním lese. Žádosti bude vyhověno pouze pod podmínkou, že bude hlína nejpozději do tří týdnů rozhrnuta

6.7.43. - bere na vědomí získání dotace v hodnotě 26 500,- Kč na sraz rodáků

6.7.44. - bere na vědomí dokončení oprav v obchodě

6.7.45. - schvaluje dokoupení 200 ks stromků do obecního lesa

6.7.46. - schvaluje zadání opravy vchodových dveří do budovy OÚ panu Jaroslavu Svobodovi

6.7.47. – bere  na vědomí sepsání výzvy ke společnosti ADW, aby pro těžkou techniku používala průjezd vlastním objektem, nikoliv přes obec, a zároveň bere na vědomí sepsání žádosti k téže společnosti, aby umožnila průjezd daným objektem i další nákladní dopravě

6.7.48. – schvaluje  přihlášení obce do soutěže Vesnice roku

 

 

           

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         ………………………….

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 


 

USNESENÍ č.6/2011

z 7. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 10. 5. 2011

 

 

Zastupitelstvo obce:

7.1.49. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

7.2.50.- schvaluje příspěvek 70. 000,- Kč pro TJ Sokol Martínkov na činnost a údržbu sokolovny.

7.3.51. - schvaluje příspěvek 66. 500,- Kč pro SDH Martínkov na činnost

7.4.52. -  schvaluje opravu místních komunikací v rozsahu 2 aut

7.5.53. - bere na vědomí výměnu posledního okna na půdě budovy OÚ

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 


USNESENÍ č.7/2011

z 8. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 14. 6. 2011

 

 

Zastupitelstvo obce:

8.1.54. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

8.2.55.- schvaluje výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 bez výhrad

8.3.56. - schvaluje závěrečný účet obce za rok 2010

8.4.57. -  schvaluje směnu a prodej pozemku mezi obcí Martínkov a manželi Řepovými,

bude prodáno 39 m2 za 5,50 /m2 + kolek a výdaje v advokátní kanceláři.

8.5.58. - schvaluje pronájem pozemku pí Zelenákové  za 1Kč/m2

8.6.59. - schvaluje přepracovaný řád veřejného pohřebiště

8.7.60. - bere na vědomí kontrolu výsadby stromů na Cihelně

8.7.61. - schvaluje rozhrnutí a zatravnění skládky na Peci

 

 

           

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 


 

USNESENÍ č.8/2011

z 9. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 12. 7. 2011

 

 

Zastupitelstvo obce:

9.1.62. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

9.2.63.- bere na vědomí výstavbu bioplynové stanice v areálu farmy TXP Brno s.r.o. v Martínkově a v této fázi zvažovaného projektu nemá námitek

9.3.64. - schvaluje úpravu rozpočtu č. 2/2011

9.4.65. -  bere na vědomí získání dotací ve výši 4 023 000,- Kč na opravu místního kostela a zahájení prací v tomto roce

9.5.66. - schvaluje program na Setkání rodáků 2011

9.6.67. - bere na vědomí havarijní stav domu č.p. 59 a jeho předání SÚ Mor. Budějovice k řešení.

 

 

 

           

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 


USNESENÍ č.9/2011

z 10. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 9. 8. 2011

 

 

Zastupitelstvo obce:

10.1.68. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

10.2.69.- bere vědomí přípravu Martínkovských hodů a Setkání  rodáků 2011

10.3.70. - schvaluje věcné břemeno na elektrickou přípojku pro rodinný dům L. Béma

10.4.71. -bere na vědomí výběr firmy Ateliér BDŠ s. r. o. jako dodavatele prací na opravu kostela

10.5.72. - schvaluje příspěvek 155 000,- Kč pro farnost Martínkov na opravu místního kostela

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 

 


 

USNESENÍ č.10/2011

z 11. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 13. 9. 2011

 

 

Zastupitelstvo obce:

11.1.73. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

11.2.74.- schvaluje úpravu rozpočtu č.3/2011

11.3.75. - schvaluje prodloužení smlouvy pracovnicím na VPP. V případě neprodloužení  smlouvy ze strany ÚP prodlouží obec smlouvu na své náklady.

11.4.76. -schvaluje finanční příspěvek pro TJ Sokol v hodnotě 40 000,- Kč.

11.5.77. – bere na přípravy na sedmé  setkání občanů Martínkova.

11.6.78. – schvaluje objednávku 70 ks DVD z rodáků.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 


USNESENÍ č.11/2011

z 12. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 11. 10. 2011

 

 

Zastupitelstvo obce:

12.1.79. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

12.2.80.- schvaluje úpravu rozpočtu č.4/2011

12.3.81. - schvaluje výstavbu stožáru pro internet v lokalitě za Řepovými a zhotovení elektrické přípojky ke stožáru.

12.4.82. –bere na vědomí přípravy na sedmé setkání občanů Martínkova

12.5.83. – bere na vědomí konání lampionového průvodu 27. 10. 2011 v 18.30 hod.

12.6.84. – bere na vědomí cenu 120,- Kč za DVD z hodů a setkání rodáků.

12.6.85. – schvaluje zapojení obce do akce „Vypouštění balonků Ježíškovi“.

12.6.86 – bere na vědomí přihlášení obce do soutěže Vesnice roku 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 


 

USNESENÍ č.12/2011

z 13. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 8. 11. 2011

 

 

Zastupitelstvo obce:

13.1.87. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

13.2.88.- schvaluje plán k Programu obnovy venkova Vysočiny na roky 2012-2015.

13.3.89. - schvaluje úpravu rozpočtu č. 5/2011.

13.4.90. –schvaluje odměny obecním pracovníkům ve výši jednoho měsíčního platu.

13.5.91. – schvaluje zajištění zimní údržby v obci p. R. Pléhou a navýšení částky za odvedenou  práci na 820,- Kč/hodinu.

13.6.92. – schvaluje vyplacení finančního příspěvku římskokatolické farnosti Martínkov – podíl dotace na opravu kostela ve výši 500 000,- Kč.

13.7.93. – bere na vědomí řešení otázky stromů kolem kostela.

13.7.93 – schvaluje věcné břemeno na elektrickou přípojku NN pro rodinný dům Němcových.

13.7.94 – bere na vědomí výběr fotografie na kapesní kalendář na rok 2012.

13.7.94 – bere na vědomí výměnu regálů v místní knihovně, které jsou v havarijním stavu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 6.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 

 


USNESENÍ č.13/2011

z 14. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 16. 12. 2011

 

 

Zastupitelstvo obce:

14.1.95. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

14.2.96. - schvaluje rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí roku 2012 a to ve výši čerpání 1/12

              rozpočtu předchozího roku měsíčně

14.3.97. - schvaluje úpravu rozpočtu č. 6/2011.

14.4.98. – schvaluje odměnu členkám sboru pro občanské záležitosti ve výši 600,- Kč,

             kronikáři obce ve výši 1200,- Kč a paní knihovnici ve výši 6000,- Kč

14.5.99. – schvaluje odkoupení pozemku p. č. 292/31 manželů Bláhových za prodejní

cenu, náklady s tím spojené hradí prodejce

14.6.100. – bere na vědomí možnost pokácení stromů kolem kostela

14.7.101. – schvaluje příspěvek 1000,- Kč Oblastní charitě Třebíč

14.8.102 – schvaluje termín inventarizace obce na 30. 12. 2011

14.9.103 – zamítá žádost o příspěvek na provoz MŠ Nevcehle, kam dochází 1 dítě

hlášené v naší obci k trvalému pobytu

14.10.104 – zamítá podepsání smlouvy na využívání sběrného dvora Želetava

 

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 6.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 

 

  


USNESENÍ č.1/2012

z 15. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 10. 1. 2012

 

 

Zastupitelstvo obce:

15.1.106. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

15.2.107.- schvaluje úpravu rozpočtu č. 7/2011

15.3.108. - schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na novou fasádu

                  a novou elektrickou přípojku na budovu OÚ.

15.4.109. –schvaluje žádost farnosti Martínkov ohledně pokácení stromů kolem kostela

                a doporučuje firmu Klíma Žďár nad Sázavou vzhledem k nejnižší cenové nabídce,

                zároveň schvaluje finanční příspěvek pro farnost ve výši 36 000,- Kč.

15.5.110. – bere na vědomí termín pouti: 17. – 19. 8. 2012

15.6.111. – bere na vědomí 17.00 hod. jako dobu hlášení v zimních měsících.

- odsouhlaseno

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 


 

USNESENÍ č.2/2012

z 16. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 14. 2. 2012

 

 

Zastupitelstvo obce:

16.1.112. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

16.2.113.- schvaluje vyvěšení tibetské vlajky.

16.3.114. - schvaluje příspěvek 1.000,- Kč pro Diakonii ČCE – středisko Myslibořice.

16.4.115. – schvaluje finanční rozpočet obce Martínkov na rok 2012.

16.5.116. – schvaluje plán práce ZO na rok 2012

16.6.117. – schvaluje příspěvek MŠ Domamil ve výši 1.000,- Kč

16.7.118. – schvaluje navýšení poplatku za odvoz komunálního odpadu o 30,- Kč

                   na  popelnici/rok.

16.8.119. – schvaluje věcné břemeno – přípojka sportovní areál.

16.9.120. – schvaluje mimořádné navýšení členského příspěvku pro Moravskobudějovický

                   mikroregion  o 5,- Kč/obyvatele, který bude použit na zakoupení přístroje

                   na nepřímou masáž srdce.

 

 

- odsouhlaseno

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 5.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 


 

USNESENÍ č.3/2012

z 17. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 13. 3. 2012

 

 

Zastupitelstvo obce:

17.1.121. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

17.2.122.-  schvaluje žádost na ÚP o pracovníky na VS a 1 pracovníka na VPP.

17.3.123. – schvaluje výběrové řízení na opravu fasády na budově OÚ, rekonstrukci

                   elektrické přípojky NN a umístění wafek do horních tříd.

17.4.124. – Bere na vědomí pokácení stromů kolem kostela a zároveň schvaluje žádosti

        o pokácení stromů u nemovitostí č. p. 49, č. p. 22 a v areálu AGSTAV Třebíč

        m, m nna Cihelně.

17.5.125. – schvaluje úpravu terénu u obědníku a telefonní budky.

17.5.126. – schvaluje objednání 1000 ks stromků na výsadbu do obecního lesa.

17.5.127. – schvaluje zakoupení 1 ks moravské a 1 ks české vlajky.

17.5.128. – bere na vědomí informativní schůzku ohledně soutěže Vesnice roku.

 

 

- odsouhlaseno

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 5.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 

 


 

USNESENÍ č.4/2012

z 18. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 17. 4. 2012

 

 

Zastupitelstvo obce:

18.1.129. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

18.2.130.-  schvaluje přijetí A. Pintérové a T. Karáska na VPP.

18.3.131. – schvaluje prodej pozemku p. č. 292/31 p. Nevoralovi za 10,- Kč/m2  + výlohy

       za sepsání smlouvy + výlohy na katastrálním úřadě. Do smlouvy bude zařazena

       následující podmínka: do dvou let získání stavebního povolení, do třech let

       zahájení stavby s možností zažádat o prodloužení lhůty. V případě derealizace

       stavby musí majitel pozemek zpět odprodat obci za původní cenu

       a zaplatit výlohy s tím spojené.

18.4.132. – bere na vědomí další průběh příprav na Vesnici roku 2012.

18.5.133. – bere na vědomí přípravy opravy fasády OÚ.

18.6.134. – bere na vědomí žádost společnosti AG-SONNE s.r.o. o změnu územního plánu

                  obce Martínkov pro výstavbu bioplynové stanice na farmě prasat v Martínkově.

 

 

- odsouhlaseno

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 


 

USNESENÍ č.5/2012

z 19. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 7. 5. 2012

 

 

Zastupitelstvo obce:

19.1.135. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

19.2.136.- scvaluje zhotovení územního plánu obce Martínkov a souhlasí s výrobnou

                  elektrické energie v areálu TXP.

19.3.137. – schvaluje firmu Ateliér BDŠ na opravu fasády budovy OÚ na základě

                  výběrového řízení.

19.4.138. – schvaluje úpravu rozpočtu č. 1/2012.

19.5.139. – schvaluje výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 bez výhrad

       a zároveň schvaluje závěrečný účet obce za rok 2011.

19.6.140. – bere na vědomí přípravu prezentace obce v soutěži Vesnice roku 2012.

19.6.141. – bere na vědomí účast jednoho družstva v soutěži Obec našim dětem.

19.6.142. – schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Martínkov

                  a městem Moravské Budějovice na vedení údajů v Registru územní identifikace

                  adres a nemovitostí.

 

 

- odsouhlaseno

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 

 

 


 

USNESENÍ č.6/2012

z 20. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 12. 6. 2012

 

 

Zastupitelstvo obce:

20.1.143. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

20.2.144.- bere na vědomí přijetí hodnotící komise soutěže Vesnice roku 2012.

20.3.145. – schvaluje účast jednoho soutěžního družstva na Dětském dnu

       Moravskobudějovického mikroregionu v Nových Syrovicích.

20.4.146. – bere na vědomí průběh opravy fasády budovy OÚ.

20.5.147. – schvaluje převod pozemků p. č. 101/2 a p. č. 137 v k. ú. Martínkov

        na Obec Martínkov.

20.6.148. – schvaluje finanční příspěvek 50 000,- Kč pro TJ Sokol Martínkov

                  a SDH Martínkov.

20.6.149. – schvaluje opravu střechy v areálu na Výhoně.  

 

 

- odsouhlaseno

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 


 

USNESENÍ č.7/2012

z 21. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 11. 7. 2012

 

 

Zastupitelstvo obce:

21.1.150. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

21.2.151.- schvaluje úpravu rozpočtu č. 2/2012.

21.3.152. – schvaluje přijetí finančního daru ve výši 50 000,- Kč od KÚ Kraje Vysočina

      za získání Bílé stuhy v soutěži Vesnice roku 2012.

21.4.153. – schvaluje finanční příspěvek 35 000,- Kč pro TJ Sokol Martínkov

      a soubor Džbánek na pořádání 30. krojovaných hodů.

21.5.154. – schvaluje prodej pozemku o výměře 1 m2 za 5,- Kč firmě AGSTAV Třebíč.

21.6.155. – bere na vědomí žádost pí Špačkové o posun cedule Martínkov.

21.7.156. – bere na vědomí budoucí úpravu zeleně v obci.

21.7.157. – schvaluje zajištění autobusu na festival Vírský vánek ve Víru dne 27. 7.  2012.

21.7.158. – bere na vědomí sjednání schůzky ohledně připomínek ke kvalitě provedených

                   prací na kostele.

 

 

- odsouhlaseno

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 5.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 

 

 


 

 

USNESENÍ č.8/2012

z 22. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 7. 8. 2012

 

 

Zastupitelstvo obce:

22.1.159. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

22.2.160.- bere na vědomí zajištění vernisáže výstavy v pátek o Martínkovských hodech.

22.3.162. – schvaluje finanční příspěvek 10 000,- Kč pro Klub přátel historie Martínkova

22.4.163. – bere na vědomí připojení obce Martínkov k petici proti technoparty u Meziříčka.

 

 

- odsouhlaseno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 6.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 

 

 

 


 

USNESENÍ č.9/2012

z 23. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 11. 9. 2012

 

 

Zastupitelstvo obce:

23.1.164. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

23.2.165.- bere na vědomí průběh a zhodnocení Martínkovských hodů..

23.3.166. - berre na vědomí průběh jednání o územním plánu obce Martínkov a výstavbě

                  bioplynové stanice v areálu farmy TXP Brno s.r.o.

23.4.167. – schvaluje úpravu rozpočtu č.3/2012.

23.5.168. – bere na vědomí přípravy na Setkání občanů Martínkova,

                   které se uskuteční 20.10.2012.

23.6.168. – bere na vědomí diskusi o náplni práce a dodržování pracovní doby obecních

                   pracovníků.

23.6.170. – bere na vědomí žádost Lesů ČR o prodej lesní cesty p. č. 2579 o výměře 3 066 m2.

23.6.171. – schvaluje žádost manželů Němcových o povolení ponechání stavebního materiálu

                   na obecním pozemku po dobu rekonstrukce nemovitosti č. p. 52.

23.6.172. – schvaluj rozpočet na práce kolem budovy OÚ a zároveň schvaluje pověření

                  starosty obce podpisem smlouvy s firmou Ateliér BDŠ s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 

 

 

 


USNESENÍ č.10/2012

z 24. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 9. 10. 2012

 

 

Zastupitelstvo obce:

24.1.173. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

24.2.174. - bere na vědomí přípravy na Setkání občanů Martínkova,

      které se uskuteční 20.10.2012.

24.3.175. - bere na vědomí průběh oslav 28. října 1918.

24.4.176. – bere na vědomí téma na kapesní kalendář pro rok 2013.

24.5.168. – bere na vědomí prezentaci veřejného osvětlení.

24.6.168. – schvaluje úpravu rozpočtu č.4/2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 


 

USNESENÍ č.11/2012

z 25. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 13. 11. 2012

 

 

Zastupitelstvo obce:

25.1.173. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

25.2.174. – schvaluje fotografii na malý kalendář

25.3.175. – schvaluje odměny pracovníkům

25.4.176. – schvaluje provádění zimní údržby

25.5.177. – schvaluje obecně závaznou.

25.6.178. – schvaluje darovací smlouvu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 


 

 

USNESENÍ č.12/2012

z 26. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 7. 12. 2012

 

 

Zastupitelstvo obce:

26.1.179. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

26.2.180. – schvaluje rozpočtové provizorium na první čtvrtletí roku 2013

                   a čerpání ve výši 1/12 rozpočtu předchozího roku měsíčně..

26.3.181. – schvaluje úpravu rozpočtu č. 5/2012.

26.4.182. – schvaluje  příspěvek 1000,- Kč Oblastní charitě Třebíč.

26.5.183. – schvaluje příspěvek 30 000,- Kč pro TJ Sokol Martínkov na činnost na rok 2013.

26.6.184. – schvaluje odměnu 2 000,- Kč fotbalovému oddílu za pomoc při údržbě OÚ

26.7.185. – schvaluje termín inventarizace majetku obce a to od 2. 1. 2012  do 18. 1. 2012

26.8.186. – bere na vědomí oslovení T. Beránkové  ohledně návrhu na úpravu zeleně kolem

                   požární nádrže u kostela.           

26.8.187. – bere na vědomí návrh občanů na oslovení menší kapely

                   na Setkání občanů Martínkova.

26.8.188. – bere na vědomí  přípravu ankety pro místní občany.

26.8.189. – bere na vědomí  návrh na zahájení příštího adventu v naší obci.

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 


 

 

USNESENÍ č.1/2013

z 27. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 15. 1. 2013

 

 

Zastupitelstvo obce:

27.1.190. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

27.2.191. – schvaluje úpravu rozpočtu č. 6/2012.

27.3.192. – schvaluje  podání žádosti z POV 2013 na úpravy v budově OÚ.

27.4.193. – schvaluje úpravu plochy hřiště na Výhoně z dotace získané za ocenění v soutěži

                   Vesnice roku 2012.

27.5.194. – schvaluje farnosti spolupodíl max. 150 000,- Kč na dotaci z Kraje Vysočina

       na výmalbu a opravu omítek v místním kostele.

 

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 


 

USNESENÍ č.2/2013

z 28. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 19. 2. 2013

 

 

Zastupitelstvo obce:

28.1.195. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

28.2.196. – schvaluje výsledek inventarizace majetku obce.

28.3.197. – schvaluje  rozpočet obce Martínkov na rok 2013 dle navržené předlohy.

28.4.198. – schvaluje smlouvu č. 1040000419/071 – rekonstrukce rozvodů NN.

28.5.199. – bere na vědomí záměr obce prodat pozemek p. č. 2565/2 - 149 m2 a pozemek

       p. č. 217 – 12 m2.

28.6.200. – bere na vědomí přijaté nabídky na opravu kanceláře a zasedací místnosti OÚ

                  a knihovny.

28.7.201. – schvaluje vyvěšení vlajky Tibetu na jeho podporu.

28.8.202. – schvaluje podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2013 nejpozději

       do 30. 4. 2013.

28.9.203. – bere na vědomí návrh na výrobu obecních triček.

28.9.204. – bere na vědomí návrh na opravu skladu OÚ do oslav 300. výročí obnovení

                   místního kostela.

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 6.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 

 


 

 

USNESENÍ č.3/2013

z 29. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 12. 3. 2013

 

 

Zastupitelstvo obce:

29.1.205. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

29.2.206. – schvaluje záměr obce prodat pozemek p.č. 2565/2 – 149 m2

       a pozemek p.č. 217 – 12 m2.

29.3.207. – schvaluje  opravu skladu OÚ fotbalovým oddílem Mocní kačeři do 16. 5. 2013,

       odměna za práci bude činit 35 000,- Kč.

29.4.208. – bere na vědomí harmonogram soutěže Vesnice roku 2013.

29.5.209. – schvaluje dle výběrového řízení firmu Ateliér BDŠ

       na opravu interiéru budovy OÚ.

29.6.210. – schvaluje přijetí jednoho pracovníka na VPP na rok 2013.

29.7.211. – schvaluje prodej starých kamen z horních tříd v budově OÚ

29.8.212. – bere na vědomí místo konání letošních čarodějnic.

29.8.213. – bere na vědomí probíhající anketu Zlatá jeřabina, v jejímž užším výběru

                   je i rekonstrukce kostela Navštívení Panny Marie v Martínkově.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 

 


 

 

USNESENÍ č.4/2013

z 30 zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 9. 4. 2013

 

 

Zastupitelstvo obce:

30.1.214. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

30.2.215. – schvaluje prodej pozemku p.č. 217 – 12 m2  za 10,- Kč/m2 Ing. Pavlu Klimešovi

                   ml. a zároveň bere na vědomí stažení žádosti Ing. Pavla Klimeše st. na koupi

                   pozemku p. č. 2565/2 – 149 m2.

30.3.216. – schvaluje  spoluúčast na financování oslav 300 let od obnovy kostela v celkové

                   výši 71 850,- Kč včetně dotace 25 000,- Kč.

30.4.217. – bere na vědomí schůzku ohledně příprav na soutěž Vesnice roku 2013,

                   která se bude konat 19. 4. 2013 v 19. 00 hod.

 30.5.218. – bere na vědomí oslovení firem ohledně cenových nabídek na výrobu nábytku

                   do kanceláře OÚ a knihovny.

30.6.219. – schvaluje přijetí paní Ludmily Urbánkové na VPP od května 2013.

30.7.220. – schvaluje zavedení přípojky NN do skladu OÚ a změnu polohy halogenů

                   nasvěcujících kostel.

30.8.221. – bere na vědomí odvoz větví z pokácených stromů na místo konání letošních

                   čarodějnic.

30.8.222. – schvaluje zakoupení 30 triček reprezentujících naši obec pro SDH

                   a TJ Sokol Martínkov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 

 


 

USNESENÍ č.5/2013

z 31 zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 7. 5. 2013

 

 

Zastupitelstvo obce:

31.1.223. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

31.2.224. – bere na vědomí uctění památky Josefa Štefana a dalších obětí 2. sv. v.

31.3.225. – schvaluje  prodej pozemku p.č. 2565/2 – 149 m2  za 10,- Kč/m2 manželům

                   Kapičákovým.

31.4.226. – schvaluje navýšení měsíční odměny pracovnici na VPP a zároveň schvaluje návrh

                   změny pracovní smlouvy stálého obecního pracovníka.

31.5.226. – bere na vědomí průběh příprav na oslavu 300. výročí obnovy kostela.

31.6.227. – schvaluje výběr barvy na fasádu skladu OÚ.

31.6.228. – schvaluje nákup zapůjčených svítidel zajišťujících osvětlení části obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 5.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 

 


 

USNESENÍ č.6/2013

z 32 zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 11. 6. 2013

 

 

Zastupitelstvo obce:

32.1.229. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

32.2.230. – schvaluje  zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 bez

       výhrad, závěrečný účet obce za rok 2012, zároveň schvaluje účetní závěrku za rok

                   2012 a výsledek hospodaření za rok 

32.3.231. – schvaluje úpravu rozpočtu č. 1/2013.

                  

32.4.232. – schvaluje finanční příspěvek 50 000,- Kč pro SDH Martínkov a 29 000,- Kč

       pro TJ Sokol Martínkov.

 

32.5.233. – schvaluje vybočení z páteřní optické trasy pro obec Cidlina vedoucí i přes katastr

                   obce Martínkov.

32.6.234. – schvaluje projektovou dokumentaci a smlouvu č. 1030015360/001

        pro přípojku NN     k rodinným domkům č. p. 128, 129 a 141.

32.6.235. – schvaluje prodej pozemku pod trafostanicí v Martínkově o velikosti 7 m2 za cenu

                  obvyklou stanovenou státem.

32.7.236. – schvaluje finanční příspěvek 26 000,- Kč zaplavené obci Chodouny

       z Ústeckého kraje.

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 6.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 


 

USNESENÍ č.7/2013

z 33 zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 9. 7. 2013

 

 

Zastupitelstvo obce:

33.1.237. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

33.2.238. – schvaluje  účast Obce Martínkov v E-aukci

33.3.239. – schvaluje předání dárkového poukazu těm, kteří se významnou měrou zasloužili

       o výzdobu sokolovny, přípravu a průběh prezentace v soutěži Vesnice roku 2013

33.4.240. – schvaluje smlouvu č. 1040000416/001 o smlouvě budoucí o zřízení práva

                   odpovídajícího věcnému břemenu.

33.5.241. – schvaluje finanční příspěvek 3 000,- Kč pro Nemocnici Třebíč na nákup

                  ultrazvukového přístroje pro oddělení ortopedie

33.6.242. – schvaluje rozpočtu č. 2 /2013.

33.6.243. – schvaluje jmenování J. Pléhy, Z. Řepy a I. Pokorné členy hodnotící komise

                  pro stavbu: stavební úpravy sportovního hřiště.

33.7.244. – neschvaluje žádost manželů Němcových o úpravu příjezdové cesty

                  k nemovitosti č.p.52.

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 6.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 

 


 

USNESENÍ č.8/2013

z 34 zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 6. 8. 2013

 

 

Zastupitelstvo obce:

34.1.245. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

34.2.246. – schvaluje výsledek výběrového řízení na zakázku ­„Stavební úpravy sportovního

                  hřiště“– vítězem se stala firma SOFI stav, s.r.o.

                  a zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy s touto firmou.

 34.3.247. – schvaluje finanční odměnu 24.000,- Kč fotbalovému oddílu

                  za opravu skladu OÚ.

34.4.248. – bere na vědomí konání vernisáže výstavy 16. 8. 2013 od 17.00 hod.

34.5.249. – schvaluje nových reklamních předmětů na prezentaci obce.

34.6.250. – schvaluje zakoupení 15 pivních setů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 

 


 

USNESENÍ č.9/2013

z 35 zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 10. 9. 2013

 

 

Zastupitelstvo obce:

35.1.251. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

35.2.252. – schvaluje úpravu rozpočtu č. 3/2013.

35.3.253. – bere na vědomí dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na úseku přestupků.

35.4.254. – schvaluje pořízení Územního plánu Martínkov na základě ust. § 44 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění,

schvaluje podání žádosti o pořízení Územního plánu Martínkov na Městský úřad Moravské Budějovice, odbor výstavby a územního plánování, oddělení Úřadu územního plánování, regionální a památkové péče,  za účelem výkonu funkce pořizovatele dle ust. § 6 odst. 1, písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění,        

pověřuje starostu obce Josefa Svobodu spolupracovat s pořizovatelem na zpracování Územního plánu Martínkov dle ust. §§ 47 a 53, (popř.§ 49 v případě zpracovávání konceptu ÚP), zák. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění

35.5.255. – schvaluje vytyčení tří stavebních míst na parcele č. 2531/2.

35.6.256. – schvaluje účast na přátelském setkání v Lounkách, kterým OÚ Martínkov přispěl finanční částkou na odstraňování následků červnových povodní.

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 

 


 

USNESENÍ č.10/2013

z 36 zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 8. 10. 2013

 

 

Zastupitelstvo obce:

36.1.257. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

36.2.258. – schvaluje pověření L. Menčíka z Domamile pokácením suchých, polámaných

       a vyvrácených stromů v obecním lese.

36.3.259. – schvaluje vyčištění lesíka vedle hřiště.

36.4.260. – schvaluje zadání zhotovení Územního plánu Martínkova firmě DISprojekt s.r.o.

       z Třebíče a zároveň schvaluje podání žádosti na Kraj Vysočina o dotaci

       na daný  Územní plán.

36.5.261. – bere na vědomí přípravy na 9. Setkání občanů Martínkova.

36.6.262. – bere na vědomí pracovní kázeň stálého obecního pracovníka

36.7.263. – bere na vědomí zdárný průběh úprav na hřišti na Výhoně.

36.8.264. – schvaluje pověření starosty obce k jednání o možných variantách úhrady poplatků

                   za  projednávané přestupky.

36.9.265. – schvaluje úpravu rozpočtu č. 4/2013.

36.10.266. – bere na vědomí konání lampiónového průvodu 28. 10. 2013 v 18.00 hod.

36.10.267. – bere na vědomí záměr zakoupit nové vývěsky pro OÚ a místní spolky.

 

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 


 

USNESENÍ č.11/2013

z 37 zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 12. 11. 2013

 

 

Zastupitelstvo obce:

37.1.268. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

37.2.269. – schvaluje úpravu rozpočtu č. 5/2013.

37.3.270. – schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ze dne 27. 3. 2006

       o řešení přestupků.

37.4.271. – schvaluje zajištění zimní údržby v obci R. Pléhou za cenu 820,- Kč/hodinu

37.5.272. – schvaluje odměnu pracovnici na VPP ve výši jednoho měsíčního platu.

37.6.273. – schvaluje zakoupení nového notebooku pro účely účetnictví.

37.6.274. – schvaluje zakoupení silničního zrcadla na křižovatku u Němcových

37.6.275. – bere na vědomí výběr fotografie na kapesní kalendář pro rok 2014.

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 5.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 

 


 

USNESENÍ č.12/2013

z 38 zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 13. 12. 2013

 

 

Zastupitelstvo obce:

38.1.276. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

38.2.277. – schvaluje rozpočtové provizorium na první čtvrtletí roku 2014

38.3.278. – schvaluje úpravu rozpočtu č. 6/2013.

38.4.279. – schvaluje odměnu členkám sboru pro občanské záležitosti ve výši 600,- Kč,

                   kronikářce obce ve výši 1200,- Kč, paní knihovnici ve výši 6000,- Kč

                   a stálému obecnímu pracovníkovi 5000,- Kč.

38.5.280. – schvaluje termín inventarizace majetku obce od 3. 1. 2014 – 19. 1. 2014.

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 6.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 

 

 


 

USNESENÍ č.01/2014

z 39 zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 14. 1. 2014

 

 

Zastupitelstvo obce:

39.1.281. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

39.2.282. – schvaluje podání žádosti z POV 2014 na další úpravy v budově OÚ.

39.3.283. – schvaluje úpravu rozpočtu č. 7/2013.

39.4.284. – schvaluje odebrání již schválené odměny obecnímu pracovníkovi za porušení

                   pracovní kázně.

39.5.285. – schvaluje pověření starosty obce k jednání s p. Simandlem z Horek o zvýšení

                   nájmu z pronajatých pozemků.

39.6.286. – bere na vědomí uspořádání brigády na úpravu stromů na Peci.

39.6.287. – schvaluje finanční příspěvek 1.000,- Kč Oblastní charitě Třebíč

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 5.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 


 

 

 

USNESENÍ č.02/2014

z 40 zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 11. 2. 2014

 

 

Zastupitelstvo obce:

40.1.288. - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

40.2.289. – schvaluje rozpočet obce Martínkov na rok 2014 dle navržené předlohy.

40.3.290. – schvaluje rozpočtový výhled obce Martínkov na roky 2015-2019

                   dle navržené předlohy.

40.4.291. – schvaluje výsledek inventarizace majetku obce.

40.5.292. – schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Martínkov č. 01/2014 o stanovení

                   systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

                   komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

                   na území obce Martínkov.

40.6.293. – schvaluje zadání Územního plánu obce Martínkov.

40.7.294. – schvaluje rozhodnutí nevypínat elektrické osvětlení kostela mezi 23.00–4.00 hod.

40.7.295. – schvaluje větší propagaci třídění odpadu z důvodu finanční návratnosti obci

                   rozhodnutí nevypínat elektrické osvětlení kostela mezi 23.00–4.00 hod.

 

 

                                  

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 


 

USNESENÍ č.03/2014

z 41 zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 4. 3. 2014

 

 

Zastupitelstvo obce:

41.1.296. -  bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

41.2.297. – schvaluje dle výběrového řízení firmu Zednictví Roman Pléha na opravu interiéru

                   budovy OÚ.

41.3.298. – schvaluje vyvěšení vlajky Tibetu na jeho podporu.

41.4.299. – schvaluje podání žádosti o dotaci na pořádání dětského dne mikroregionu

                   Obec našim dětem.

41.5.300. – schvaluje objednání keřů ke zdi mezi kostelem a požární nádrží.

41.5.301. – schvaluje svedení dešťové vody do požární nádrže u kostela zemí.

41.5.302. – bere na vědomí pokácení polámaných třešní na Peci a hrázi Jordánu.

41.5.303. – schvaluje objednání 12 ks vysokokmenných třešní na Pec a hráz Jordánu.

41.5.304. – schvaluje nový podklad pod kontejnery na tříděný odpad.

41.5.305. – schvaluje podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2014.

41.5.306. – schvaluje pověření starosty obce k jednání s vedením Rolnické společnosti Lesonice o možnosti zprůjezdnit areál společnosti v Martínkově.

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 

 


USNESENÍ č.04/2014

ze 42 zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 1. 4. 2014

 

 

Zastupitelstvo obce:

42.1.307. -  bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

42.2.308. – schvaluje přijetí paní Ludmily Urbánkové na sezónní práce při OÚ.

42.3.309. – schvaluje příspěvek 2.000,- Kč pro Diakonii Myslibořice.

42.4.310. – schvaluje pro SDH Martínkov finanční příspěvek 65.000,- Kč na činnost a provoz.

42.5.311. – schvaluje pro TJ Sokol Martínkov finanční příspěvek 65.000,- Kč na činnost

                   a provoz.

42.6.312. – schvaluje pro TJ Sokol Martínkov mimořádný příspěvek 30.000,- Kč

                   na stavební úpravy v sokolovně.

42.7.313. – bere na vědomí návrh na zhotovení nové podlahy na chodbě budovy OÚ.

42.7.314. – bere na vědomí výběr a zakoupení nových venkovních informačních vitrín.

42.7.315. – schvaluje nový podklad pod kontejnery na tříděný odpad.

42.7.316. – schvaluje vyčištění struhy u cesty na Domamil.

42.7.317. – schvaluje opravu a nový nátěr plotu kolem požární nádrže u kostela.

 

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 

 

USNESENÍ č.05/2014

ze 43 zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 6. 5. 2014

 

 

Zastupitelstvo obce:

43.1.318. -  bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

43.2.319. – schvaluje mladým hasičům finanční příspěvek na výlet

      do maximální výše 15.000,- Kč.

43.3.320. – bere na vědomí přípravy na soutěž Vesnice roku 2014.

43.4.321. – bere na vědomí květnovou schůzku se zhotovitelem Územního plánu Martínkova

       týkající se předběžného návrhu.

43.5.322. – schvaluje udělení souhlasu ke změně užívání stavby na p. č. 2391/1

                   – ve stávajícím stavebním objektu bude zřízeno zařízení ke sběru a výkupu

                   rostlinných a minerálních olejů – pouze na základě písemného souhlasu obyvatel

                   žijících v přilehlých oblastech

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 6.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 

USNESENÍ č.06/2014

ze 44 zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 24. 6. 2014

 

 

Zastupitelstvo obce:

44.1.323. -  bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

44.2.324. – schvaluje úpravu rozpočtu č. 1/2014.

44.3.325. – schvaluje závěrečný účet obce za rok 2013, zároveň schvaluje účetní závěrku

       za rok 2013 a výsledek hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad.

44.4.326. – schvaluje nákup chladícího boxu do místního obchodu.

44.5.327. – schvaluje pronájem obecního bytu paní D. Solařové

                   na dobu určitou - do 31. 12. 2014.

44.6.328. – schvaluje prodej pozemku p.č. 2531/52 o výměře 915 m2 panu L. Martenkovi

                   z Horek, cena 10,- Kč/ m2 + výlohy za sepsání smlouvy + výlohy na katastrálním

                   úřadě. Do smlouvy bude zařazena následující podmínka: do dvou let získání

                   stavebního povolení, do třech let zahájení stavby s možností zažádat

                  o prodloužení lhůty. V případě nerealizace stavby musí majitel pozemek zpět

                   odprodat obci za původní cenu a zaplatit výlohy s tím spojené.

44.7.329. – schvaluje obecním pracovníkům mimořádnou odměnu ve výši 5.000,- Kč

                  za perfektní stav veřejného prostranství v obci před soutěží Vesnice roku 2014.

44.8.330. – schvaluje obnovení stávající smlouvy s firmou EKO-KOM, a. s. o zajištění

                  zpětného   odběru a využití odpadů z obalů.

44.9.331. – schvaluje vyhlášku o zákazu podomního prodeje na území obce Martínkov.

44.10.332. – schvaluje zakoupení nového plastového septiku do budovy OÚ.

44.10.333. – schvaluje návrh na zhotovení projektové dokumentace na inženýrské sítě

              u nových stavebních pozemků na Výhoně.

44.10.334. – schvaluje zpevnění úseku místní komunikace vedoucí k č.p. 52.

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

USNESENÍ č.07/2014

ze 45 zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 15. 7. 2014

 

 

Zastupitelstvo obce:

45.1.335. -  bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

45.2.336. – schvaluje úpravu rozpočtu č. 2/2014.

45.3.337. – schvaluje prodej pozemku p. č. 2531/51 o výměře 915 m2 panu Tomáši Klušákovi

       z Lukovan. Pozemek bude prodán za cenu obvyklou, tedy 10,- Kč/m2 + výlohy

       za sepsání smlouvy + výlohy na katastrálním úřadě. Do smlouvy bude zařazena

       následující podmínka: do dvou let získání stavebního povolení, do třech let

       zahájení stavby s možností zažádat o prodloužení lhůty. V případě nerealizace

      stavby musí majitel pozemek zpět odprodat obci za původní cenu a zaplatit výlohy

      s tím spojené.

45.4.338. – schvaluje opravu místních komunikací v rozsahu 1-2 aut..

45.5.339. – schvaluje připojení odběrného místa na p.č. 24 k NN za podmínky,

                   že po stavebním zásahu

                   bude vše uvedeno do původního stavu.

45.6.340. – schvaluje slavnostní přivezení modré stuhy soutěže Vesnice roku 2014

                   historickým vozem na vernisáž výstavy dne 15. 8. 2014.

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 6.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 

 

USNESENÍ č.08/2014

ze 46 zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 12. 8. 2014

 

 

 

Zastupitelstvo obce:

46.1.341. -  bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

46.2.342. – schvaluje úpravu rozpočtu č. 3/2014

46.3.343. – schvaluje zařazení svého správního území do územní působnosti Strategie

                   komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny

                  MAS Rokytná, o.p.s. na období 2014 – 2020. Schválením zařazení

                  do území působnosti SCLLD obci nevznikají finanční závazky vůči MAS.

46.4.344. – schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: JI-014330029249/001

                  pro přípojku NN k rodinnému domu L. Béma.

46.5.345. – zamítá příspěvek na II. charitativní koncert pro Paprsek radostného žití, o.s.

46.6.346. – bere na vědomí přípravy výstavy k 32. Martínkovským hodům.

46.7.347. – schvaluje zajištění opravy párty-stanu TJ Sokolem Martínkov.                 

46.8.347. – bere na vědomí řešení záplavové situace v obci.

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 

 

USNESENÍ č.09/2014

ze 47 zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 26. 9. 2014

 

 

 

Zastupitelstvo obce:

47.1.349. -  bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

47.2.350. – schvaluje úpravu rozpočtu č. 4/2014

47.3.351. – schvaluje zrušení nájemní smlouvy s M. Beránkovou č. p. 20 na pozemek

                   p. č. 292/5 k 1. 10. 2014 a zároveň schvaluje vrácení nájemného za 3 roky zpětně.

47.4.352. – bere na vědomí přípravy na 10. Setkání občanů Martínkova.

47.5.353. – bere na vědomí přípravu prezentace Martínkova v rámci výstavy obcí

                   mikroregionu při příležitosti císařského posvícení v Mor. Budějovicích.

47.6.354. – bere na vědomí prostor k připomínkám k nově vznikajícímu

                   Územnímu plánu Martínkova.

47.7.355. – schvaluje rozdělení odměny z Kraje Vysočina v hodnotě 50.000,- Kč za získání

                   Modré stuhy v soutěži Vesnice roku 2014 mezi TJ Sokol Martínkov – 30.000,- Kč

                   a SDH Martínkov – 20.000,- Kč.

47.8.356. – schvaluje objednání a následné vysázení nových stromů a keřů ke hřbitovní zdi.

47.9.357. – bere na vědomí konání lampiónového průvodu 27. 10. 2014 v 18.00  hod.

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 6.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostkyUSNESENÍ č.04/2014

ze 42 zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 1. 4. 2014

 

 

Zastupitelstvo obce:

42.1.307. -  bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

42.2.308. – schvaluje přijetí paní Ludmily Urbánkové na sezónní práce při OÚ.

42.3.309. – schvaluje příspěvek 2.000,- Kč pro Diakonii Myslibořice.

42.4.310. – schvaluje pro SDH Martínkov finanční příspěvek 65.000,- Kč na činnost a provoz.

42.5.311. – schvaluje pro TJ Sokol Martínkov finanční příspěvek 65.000,- Kč na činnost

                   a provoz.

42.6.312. – schvaluje pro TJ Sokol Martínkov mimořádný příspěvek 30.000,- Kč

                   na stavební úpravy v sokolovně.

42.7.313. – bere na vědomí návrh na zhotovení nové podlahy na chodbě budovy OÚ.

42.7.314. – bere na vědomí výběr a zakoupení nových venkovních informačních vitrín.

42.7.315. – schvaluje nový podklad pod kontejnery na tříděný odpad.

42.7.316. – schvaluje vyčištění struhy u cesty na Domamil.

42.7.317. – schvaluje opravu a nový nátěr plotu kolem požární nádrže u kostela.

 

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 

 

USNESENÍ č.05/2014

ze 43 zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 6. 5. 2014

 

 

Zastupitelstvo obce:

43.1.318. -  bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

43.2.319. – schvaluje mladým hasičům finanční příspěvek na výlet

      do maximální výše 15.000,- Kč.

43.3.320. – bere na vědomí přípravy na soutěž Vesnice roku 2014.

43.4.321. – bere na vědomí květnovou schůzku se zhotovitelem Územního plánu Martínkova

       týkající se předběžného návrhu.

43.5.322. – schvaluje udělení souhlasu ke změně užívání stavby na p. č. 2391/1

                   – ve stávajícím stavebním objektu bude zřízeno zařízení ke sběru a výkupu

                   rostlinných a minerálních olejů – pouze na základě písemného souhlasu obyvatel

                   žijících v přilehlých oblastech

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 6.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 

USNESENÍ č.06/2014

ze 44 zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 24. 6. 2014

 

 

Zastupitelstvo obce:

44.1.323. -  bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

44.2.324. – schvaluje úpravu rozpočtu č. 1/2014.

44.3.325. – schvaluje závěrečný účet obce za rok 2013, zároveň schvaluje účetní závěrku

       za rok 2013 a výsledek hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad.

44.4.326. – schvaluje nákup chladícího boxu do místního obchodu.

44.5.327. – schvaluje pronájem obecního bytu paní D. Solařové

                   na dobu určitou - do 31. 12. 2014.

44.6.328. – schvaluje prodej pozemku p.č. 2531/52 o výměře 915 m2 panu L. Martenkovi

                   z Horek, cena 10,- Kč/ m2 + výlohy za sepsání smlouvy + výlohy na katastrálním

                   úřadě. Do smlouvy bude zařazena následující podmínka: do dvou let získání

                   stavebního povolení, do třech let zahájení stavby s možností zažádat

                  o prodloužení lhůty. V případě nerealizace stavby musí majitel pozemek zpět

                   odprodat obci za původní cenu a zaplatit výlohy s tím spojené.

44.7.329. – schvaluje obecním pracovníkům mimořádnou odměnu ve výši 5.000,- Kč

                  za perfektní stav veřejného prostranství v obci před soutěží Vesnice roku 2014.

44.8.330. – schvaluje obnovení stávající smlouvy s firmou EKO-KOM, a. s. o zajištění

                  zpětného   odběru a využití odpadů z obalů.

44.9.331. – schvaluje vyhlášku o zákazu podomního prodeje na území obce Martínkov.

44.10.332. – schvaluje zakoupení nového plastového septiku do budovy OÚ.

44.10.333. – schvaluje návrh na zhotovení projektové dokumentace na inženýrské sítě

              u nových stavebních pozemků na Výhoně.

44.10.334. – schvaluje zpevnění úseku místní komunikace vedoucí k č.p. 52.

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

USNESENÍ č.07/2014

ze 45 zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 15. 7. 2014

 

 

Zastupitelstvo obce:

45.1.335. -  bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

45.2.336. – schvaluje úpravu rozpočtu č. 2/2014.

45.3.337. – schvaluje prodej pozemku p. č. 2531/51 o výměře 915 m2 panu Tomáši Klušákovi

       z Lukovan. Pozemek bude prodán za cenu obvyklou, tedy 10,- Kč/m2 + výlohy

       za sepsání smlouvy + výlohy na katastrálním úřadě. Do smlouvy bude zařazena

       následující podmínka: do dvou let získání stavebního povolení, do třech let

       zahájení stavby s možností zažádat o prodloužení lhůty. V případě nerealizace

      stavby musí majitel pozemek zpět odprodat obci za původní cenu a zaplatit výlohy

      s tím spojené.

45.4.338. – schvaluje opravu místních komunikací v rozsahu 1-2 aut..

45.5.339. – schvaluje připojení odběrného místa na p.č. 24 k NN za podmínky,

                   že po stavebním zásahu

                   bude vše uvedeno do původního stavu.

45.6.340. – schvaluje slavnostní přivezení modré stuhy soutěže Vesnice roku 2014

                   historickým vozem na vernisáž výstavy dne 15. 8. 2014.

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 6.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 

 

USNESENÍ č.08/2014

ze 46 zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 12. 8. 2014

 

 

 

Zastupitelstvo obce:

46.1.341. -  bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

46.2.342. – schvaluje úpravu rozpočtu č. 3/2014

46.3.343. – schvaluje zařazení svého správního území do územní působnosti Strategie

                   komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny

                  MAS Rokytná, o.p.s. na období 2014 – 2020. Schválením zařazení

                  do území působnosti SCLLD obci nevznikají finanční závazky vůči MAS.

46.4.344. – schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: JI-014330029249/001

                  pro přípojku NN k rodinnému domu L. Béma.

46.5.345. – zamítá příspěvek na II. charitativní koncert pro Paprsek radostného žití, o.s.

46.6.346. – bere na vědomí přípravy výstavy k 32. Martínkovským hodům.

46.7.347. – schvaluje zajištění opravy párty-stanu TJ Sokolem Martínkov.                 

46.8.347. – bere na vědomí řešení záplavové situace v obci.

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 

 

USNESENÍ č.09/2014

ze 47 zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 26. 9. 2014

 

 

 

Zastupitelstvo obce:

47.1.349. -  bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

47.2.350. – schvaluje úpravu rozpočtu č. 4/2014

47.3.351. – schvaluje zrušení nájemní smlouvy s M. Beránkovou č. p. 20 na pozemek

                   p. č. 292/5 k 1. 10. 2014 a zároveň schvaluje vrácení nájemného za 3 roky zpětně.

47.4.352. – bere na vědomí přípravy na 10. Setkání občanů Martínkova.

47.5.353. – bere na vědomí přípravu prezentace Martínkova v rámci výstavy obcí

                   mikroregionu při příležitosti císařského posvícení v Mor. Budějovicích.

47.6.354. – bere na vědomí prostor k připomínkám k nově vznikajícímu

                   Územnímu plánu Martínkova.

47.7.355. – schvaluje rozdělení odměny z Kraje Vysočina v hodnotě 50.000,- Kč za získání

                   Modré stuhy v soutěži Vesnice roku 2014 mezi TJ Sokol Martínkov – 30.000,- Kč

                   a SDH Martínkov – 20.000,- Kč.

47.8.356. – schvaluje objednání a následné vysázení nových stromů a keřů ke hřbitovní zdi.

47.9.357. – bere na vědomí konání lampiónového průvodu 27. 10. 2014 v 18.00  hod.

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 6.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostkyUSNESENÍ č.04/2014

ze 42 zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 1. 4. 2014

 

 

Zastupitelstvo obce:

42.1.307. -  bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

42.2.308. – schvaluje přijetí paní Ludmily Urbánkové na sezónní práce při OÚ.

42.3.309. – schvaluje příspěvek 2.000,- Kč pro Diakonii Myslibořice.

42.4.310. – schvaluje pro SDH Martínkov finanční příspěvek 65.000,- Kč na činnost a provoz.

42.5.311. – schvaluje pro TJ Sokol Martínkov finanční příspěvek 65.000,- Kč na činnost

                   a provoz.

42.6.312. – schvaluje pro TJ Sokol Martínkov mimořádný příspěvek 30.000,- Kč

                   na stavební úpravy v sokolovně.

42.7.313. – bere na vědomí návrh na zhotovení nové podlahy na chodbě budovy OÚ.

42.7.314. – bere na vědomí výběr a zakoupení nových venkovních informačních vitrín.

42.7.315. – schvaluje nový podklad pod kontejnery na tříděný odpad.

42.7.316. – schvaluje vyčištění struhy u cesty na Domamil.

42.7.317. – schvaluje opravu a nový nátěr plotu kolem požární nádrže u kostela.

 

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 

 

USNESENÍ č.05/2014

ze 43 zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 6. 5. 2014

 

 

Zastupitelstvo obce:

43.1.318. -  bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

43.2.319. – schvaluje mladým hasičům finanční příspěvek na výlet

      do maximální výše 15.000,- Kč.

43.3.320. – bere na vědomí přípravy na soutěž Vesnice roku 2014.

43.4.321. – bere na vědomí květnovou schůzku se zhotovitelem Územního plánu Martínkova

       týkající se předběžného návrhu.

43.5.322. – schvaluje udělení souhlasu ke změně užívání stavby na p. č. 2391/1

                   – ve stávajícím stavebním objektu bude zřízeno zařízení ke sběru a výkupu

                   rostlinných a minerálních olejů – pouze na základě písemného souhlasu obyvatel

                   žijících v přilehlých oblastech

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 6.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 

USNESENÍ č.06/2014

ze 44 zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 24. 6. 2014

 

 

Zastupitelstvo obce:

44.1.323. -  bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

44.2.324. – schvaluje úpravu rozpočtu č. 1/2014.

44.3.325. – schvaluje závěrečný účet obce za rok 2013, zároveň schvaluje účetní závěrku

       za rok 2013 a výsledek hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad.

44.4.326. – schvaluje nákup chladícího boxu do místního obchodu.

44.5.327. – schvaluje pronájem obecního bytu paní D. Solařové

                   na dobu určitou - do 31. 12. 2014.

44.6.328. – schvaluje prodej pozemku p.č. 2531/52 o výměře 915 m2 panu L. Martenkovi

                   z Horek, cena 10,- Kč/ m2 + výlohy za sepsání smlouvy + výlohy na katastrálním

                   úřadě. Do smlouvy bude zařazena následující podmínka: do dvou let získání

                   stavebního povolení, do třech let zahájení stavby s možností zažádat

                  o prodloužení lhůty. V případě nerealizace stavby musí majitel pozemek zpět

                   odprodat obci za původní cenu a zaplatit výlohy s tím spojené.

44.7.329. – schvaluje obecním pracovníkům mimořádnou odměnu ve výši 5.000,- Kč

                  za perfektní stav veřejného prostranství v obci před soutěží Vesnice roku 2014.

44.8.330. – schvaluje obnovení stávající smlouvy s firmou EKO-KOM, a. s. o zajištění

                  zpětného   odběru a využití odpadů z obalů.

44.9.331. – schvaluje vyhlášku o zákazu podomního prodeje na území obce Martínkov.

44.10.332. – schvaluje zakoupení nového plastového septiku do budovy OÚ.

44.10.333. – schvaluje návrh na zhotovení projektové dokumentace na inženýrské sítě

              u nových stavebních pozemků na Výhoně.

44.10.334. – schvaluje zpevnění úseku místní komunikace vedoucí k č.p. 52.

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

USNESENÍ č.07/2014

ze 45 zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 15. 7. 2014

 

 

Zastupitelstvo obce:

45.1.335. -  bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

45.2.336. – schvaluje úpravu rozpočtu č. 2/2014.

45.3.337. – schvaluje prodej pozemku p. č. 2531/51 o výměře 915 m2 panu Tomáši Klušákovi

       z Lukovan. Pozemek bude prodán za cenu obvyklou, tedy 10,- Kč/m2 + výlohy

       za sepsání smlouvy + výlohy na katastrálním úřadě. Do smlouvy bude zařazena

       následující podmínka: do dvou let získání stavebního povolení, do třech let

       zahájení stavby s možností zažádat o prodloužení lhůty. V případě nerealizace

      stavby musí majitel pozemek zpět odprodat obci za původní cenu a zaplatit výlohy

      s tím spojené.

45.4.338. – schvaluje opravu místních komunikací v rozsahu 1-2 aut..

45.5.339. – schvaluje připojení odběrného místa na p.č. 24 k NN za podmínky,

                   že po stavebním zásahu

                   bude vše uvedeno do původního stavu.

45.6.340. – schvaluje slavnostní přivezení modré stuhy soutěže Vesnice roku 2014

                   historickým vozem na vernisáž výstavy dne 15. 8. 2014.

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 6.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 

 

USNESENÍ č.08/2014

ze 46 zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 12. 8. 2014

 

 

 

Zastupitelstvo obce:

46.1.341. -  bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

46.2.342. – schvaluje úpravu rozpočtu č. 3/2014

46.3.343. – schvaluje zařazení svého správního území do územní působnosti Strategie

                   komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny

                  MAS Rokytná, o.p.s. na období 2014 – 2020. Schválením zařazení

                  do území působnosti SCLLD obci nevznikají finanční závazky vůči MAS.

46.4.344. – schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: JI-014330029249/001

                  pro přípojku NN k rodinnému domu L. Béma.

46.5.345. – zamítá příspěvek na II. charitativní koncert pro Paprsek radostného žití, o.s.

46.6.346. – bere na vědomí přípravy výstavy k 32. Martínkovským hodům.

46.7.347. – schvaluje zajištění opravy párty-stanu TJ Sokolem Martínkov.                 

46.8.347. – bere na vědomí řešení záplavové situace v obci.

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky

 

 

USNESENÍ č.09/2014

ze 47 zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 26. 9. 2014

 

 

 

Zastupitelstvo obce:

47.1.349. -  bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

47.2.350. – schvaluje úpravu rozpočtu č. 4/2014

47.3.351. – schvaluje zrušení nájemní smlouvy s M. Beránkovou č. p. 20 na pozemek

                   p. č. 292/5 k 1. 10. 2014 a zároveň schvaluje vrácení nájemného za 3 roky zpětně.

47.4.352. – bere na vědomí přípravy na 10. Setkání občanů Martínkova.

47.5.353. – bere na vědomí přípravu prezentace Martínkova v rámci výstavy obcí

                   mikroregionu při příležitosti císařského posvícení v Mor. Budějovicích.

47.6.354. – bere na vědomí prostor k připomínkám k nově vznikajícímu

                   Územnímu plánu Martínkova.

47.7.355. – schvaluje rozdělení odměny z Kraje Vysočina v hodnotě 50.000,- Kč za získání

                   Modré stuhy v soutěži Vesnice roku 2014 mezi TJ Sokol Martínkov – 30.000,- Kč

                   a SDH Martínkov – 20.000,- Kč.

47.8.356. – schvaluje objednání a následné vysázení nových stromů a keřů ke hřbitovní zdi.

47.9.357. – bere na vědomí konání lampiónového průvodu 27. 10. 2014 v 18.00  hod.

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 6.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………….                                                         …………………………

                  podpis starosty                                                                   podpis místostarostky