Usnesení ZO 10-2009

USNESENÍ č.10/2009

z 34. zasedání zastupitelstva obce Martínkov

konaného dne 11. 12. 2009

 

 

Zastupitelstvo obce:

34.1.265.  - bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva obce

34.2.266.  - schvaluje rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí roku 2010 a to ve výši

                   čerpání 1/12rozpočtu předchozího roku měsíčně..

34.3.267.  - schvaluje úpravu rozpočtu č. 4 na rok 2009.

34.4.268.  - schvaluje rozpočtový výhled do roku 2015                  

34.5.269.  - schvaluje finanční odměny členkám sboru pro občanské záležitosti,

                   kronikáři obce a paní knihovnici.

34.6.270.  - schvaluje finanční příspěvek Oblastní charitě Třebíč ve výši 1000,- Kč.

34.7.271.  - schvaluje celkové měsíční nájemné pro obecní byt ve výši 1474,- Kč.

34.8.272.  - schvaluje termín inventarizace majetku obce, a to 30. 12. 2009 v 15.00 hod.

34.9.273.  - schvaluje termín křtu DVD o Martínkovu - 25. 12. 2009.

34.9.274.  - schvaluje panu Ladislavu Bémovi připojení se na příjezdovou cestu na

                  parcele 292/30.

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 7.

Proti bylo 0 členů zastupitelstva obce.

Zdrželo se 0 členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

       ............................                                                         ................................

         podpis starosty                                                                   podpis místostarosty