26 - Zasedání ZO 7.2.2017

Úřední deska
Vyvěsit od: 
10. 2. 2017
Vyvěsit do: 
10. 4. 2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 7.2.2017

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

 

Přítomni: Svoboda Josef        -         starosta

                  Pléha Josef             -         místostarosta

                  Blažek Pavel

                  Pokorná Irena

                  Řepa Zdeněk

                  Vyplašilová Jolana

 

                 Venhoda Luboš - omluven

 

            

           

                 

 

Zasedání se nezúčastnil žádný občan

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Blažek Pavel

                                       Řepa Zdeněk

 

                                   

Finanční situace k 31.1.2017:

                   - účet: 1,460.044,86

 

              

Program: 

                   1. Plnění usnesení

    2. Schválení rozpočtu obce Martínkov na rok 2017

 3. Návrh na prodej pozemků

 4. Podání žádosti o dotaci na SZIF

 5. Výsledek inventarizace majetku obce

 6. Různé

                   7. Usnesení

                 Hlasování – 6 (pro) – 0 (zdržel se) – 0 (proti), program byl schválen

 

 

- 1) Plnění usnesení. Kontrola plnění: žádost o dotaci z POOV se připravuje, nová multifunkční tiskárna byla pořízena

 

-2) Finanční komise vypracovala dne 13.1.2017 návrh rozpočtu obce Martínkov na rok 2017, příjmy i výdaje jsou plánovány ve výši 3,770.400,- Kč. Tento návrh byl dne 14.1.2017 vyvěšen na úřední desce – nástěnce i webových stránkách. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2017

       Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se - 0

 

- 3) Starosta obce navrhl projednání prodeje pozemků ve vlastnictví obce, které jsou součástí přístupových cest do státních lesů. Jedná se o pozemky p.č.: 2544/1 o výměře 1.879 m2; 2544/3 o výměře 403 m2; 2544/4 o výměře 89 m2;  2544/5 o výměře 88 m2; 2544/11 o výměře 102 m2; 2544/12 o výměře 167 m2; 2544/13 o výměře 40 m2; 2544/17 o výměře 58 m2; 2544/2 o výměře 815 m2 – ostatní plocha, komunikace, dále pozemek p.č.: 2579 o výměře 3.066 – komunikace a p.č.: 2497/2 o výměře 726 m2 – lesní pozemek v k.ú. Martínkov. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce zajištěním znaleckého posudku na hodnotu těchto pozemků a vyvěšení záměru jejich prodeje na úřední desce.

      Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

      

- 4) Bylo odsouhlaseno podání žádosti o dotaci na SZIF na vytvoření místa pasivního odpočinku v dolní části obce. Žádost zpracuje místostarosta obce.

      Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

 

- 5) Starosta předložil výsledky inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2016. Zastupitelstvo schvaluje výsledek inventarizace

      Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

 

 

- 6) Různé:

      - informace starosty o připravovaném plánu zavedení integrované dopravy Kraje Vysočina včetně možných dopadů na autobusové spoje jedoucí přes Martínkov.

 

 

    

 

 

   - 7) Usnesení: Zastupitelstvo obce Martínkov         

  • bere na vědomí plnění usnesení
  • schvaluje rozpočet obce Martínkov na rok 2017
  • bere na vědomí informaci zamýšleném prodeji pozemků
  • schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemky – dle zápisu
  • pověřuje starostu obce zajištěním znaleckého posudku ceny pozemků
  • schvaluje podání žádosti o dotaci na SZIF na vytvoření místa pasivního odpočinku
  • schvaluje výsledek inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2016
  • bere na vědomí informace o připravovaném integrovaném systému dopravy

 

      Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

 

 

 

Zapsala: Irena Pokorná