25 - Zasedání ZO 10.1.2017

Úřední deska
Vyvěsit od: 
13. 1. 2017
Vyvěsit do: 
13. 3. 2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 10.1.2017

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

 

Přítomni: Svoboda Josef        -         starosta

                  Pléha Josef             -         místostarosta

                  Blažek Pavel

                  Pokorná Irena

                  Řepa Zdeněk

                  Venhoda Luboš

                  Vyplašilová Jolana

 

             

           

                 

 

Zasedání se nezúčastnil žádný občan

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Vyplašilová Jolana

                                     Venhoda Luboš

 

Finanční situace k 9.1.2017:

                   - účet: 1,539.754,64

 

              

Program: 

                                    1. Plnění usnesení

    2. Program obnovy venkova Vysočiny

        3. Informace o dokončení prací na inženýrských sítích

        4. Různé

                                    5. Usnesení

                            Hlasování – 7 (pro) – 0 (zdržel se) – 0 (proti), program byl schválen

 

 

- 1) Plnění usnesení. Kontrola plnění: inventarizace majetku obce proběhla

 

-2) Na základě nových pravidel o čerpání dotací z Programu obnovy venkova Vysočiny byl starostou obce podán návrh na provedení oprav zbývajících vnitřních prostor budovy OÚ a kanalizace.

       Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se - 0

 

- 3) Starosta obce informoval o dokončení prací na realizaci inženýrských sítí a podkladních vrstev komunikace u nových stavebních pozemků „Na Výhoně“. Práce byly dokončeny a předány, 17.1.2017 dojde k převzetí STL plynovodu a přípojek a dále bude požádáno o kolaudaci.

      

- 4) Různé:

      - informace místostarosty o možnosti podání žádosti o dotaci z programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků v roce 2017. Pro naši obec by připadala v úvahu dotace na vybudování místa odpočinku (posezení, přístřešek, stojany na kola….). Padl návrh na umístění ve spodní části návsi.

      - z důvodu zastaralé kopírky formátu A3 byl schválen návrh na pořízení nové multifunkční tiskárny

      Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se - 0

 

    

 

 

   - 5) Usnesení: Zastupitelstvo obce Martínkov          

  • schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny na rekonstrukci zbývajících vnitřních prostor OÚ a kanalizaci
  • bere na vědomí informace o předání IS v lokalitě „Na Výhoně“
  • bere na vědomí informaci o možnosti podat žádost o dotaci na vytvoření místa odpočinku
  • schvaluje pořízení nové multifunkční tiskárny

 

      Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

 

 

Zapsala: Irena Pokorná