24 - Zasedání ZO 16.12.2016

Úřední deska
Vyvěsit od: 
20. 12. 2016
Vyvěsit do: 
20. 2. 2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 16.12.2016

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

 

Přítomni: Svoboda Josef        -         starosta

                  Pléha Josef             -         místostarosta

                  Blažek Pavel

                  Pokorná Irena

                  Řepa Zdeněk

                  Venhoda Luboš

                  Vyplašilová Jolana

 

                

 

                 

                 

                 

 

Zasedání se nezúčastnil žádný občan

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Pléha Josef

                                     Řepa Zdeněk

 

Finanční situace k 15.12.2016:

                   - účet: 1,323.519,11 Kč (účet u ČNB k 12.12.2016: 1,676.010,77 Kč = dotace)

 

              

Program: 

1. Plnění usnesen

2. Rozpočtové provizorium na ¼ roku 2017

   3. Úprava rozpočtu č. 4/2016

   4. Koupě pozemk

   5. Lékařská pohotovost v Moravských Budějovicích

                               6. Různé

                               7. Usnesení

                        Hlasování – 7 (pro) – 0 (zdržel se) – 0 (proti), program byl schválen

 

 

- 1) Plnění usnesení. Kontrola plnění: vyhláška o nočním klidu byla vydána, smlouvy o věcném břemenu odeslány, dar ZŠ a MŠ předán, vitríny pořízeny, smlouva o zimní údržbě podepsána.

 

-2) V souladu s ustanovením § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů navrhl starosta obce schválení rozpočtového provizoria na ¼ roku 2017 s tím, že podle příslušných ustanovení zákony bude do    schválení rozpočtu obce na rok 2017 možno čerpat výdaje ve výši maximálně 1/12 výdajů roku 2016 s tím, že nebudou zahajovány žádné investiční akce. Rozpočtové provizorium bude platit od 1.1.2017 do schválení rozpočtu obce na rok 2017 zastupitelstvem obce. Místostarosta poznamenal, že rozpočet se dá navrhnout a schválit již v příslušném fiskálním roce a že výdaje roku 2016 byly ovlivněny mimořádnými příjmy z dotaci ve výši 1,67 milionu Kč, které se v roce 2017 nedají předpokládat.

       Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 (Pléha)

 

 - 3) Starosta obce předložil úpravu rozpočtu č. 5/ 2016. Zastupitelstvo bere úpravu rozpočtu na vědomí.

       Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

- 4) Na obec se obrátil pan Lubomír Fiala, který si v roce 2015 kopil pozemek p.č. 2531/47 o výměře 976 m2 v katastrálním území Martínkov za účelem výstavby rodinného domu. Jelikož od záměru výstavby upustil, nabídl v souladu s kupní smlouvou zpětný prodej uvedeného pozemku obci. Náklady s tím spojené hradí prodávající – p. Fiala. Rovněž došlo oznámení manželů Šrámkových, že ne zakoupeném pozemku p.č. 2531/50 o výměře 935 m2 v katastrálním území Martínkov nebudou realizovat stavbu rodinného domu a sami mají zájemce o koupi tohoto pozemku. Zastupitelé schvalují zpětný odkup pozemku p.č. 2531/47 od p. Fialy a berou na vědomí informaci o prodeji pozemku p.č. 2531/50 manželi Šrámkovými. 

        Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

 

 

- 5) Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem na zavedení omezené lékařské pohotovosti v Moravských Budějovicích, který byl projednáván na schůzi mikroregionu a z důvodu vysokých předpokládaných nákladů na provoz jej tato schůze zamítla. Zastupitelé neodsouhlasili příspěvek na zavedení omezené lékařské pohotovosti.

       Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

 

 

- 6) Různé:

      - termín zahájení inventarizace obecního majetku za rok 2016 byl stanoven na středu 28.12. v 15:00

      - termín schůze finančního výboru ohledně sestavení návrhu rozpočtu obce na rok 2017 byl stanoven na pátek 13.1.2017 v 19:00 hodin

      - zastupitelstvo bere na vědomí vyplacení odměn dle smluv s obcí – dohody o provedení práce (knihovna, kronika, občanské záležitosti….)

     - starosta obce informoval, že na účet obce u ČNB byly zaslány dotační prostředky z MMR = 1,000.000,- Kč a MZe = 670.000,- Kč dle smluv o poskytnutí dotací na realizaci inženýrských sítí a opravu hřbitovní zdi

 

    

   - 7) Usnesení: Zastupitelstvo obce Martínkov          

  • schvaluje rozpočtové provizorium obce na dobu od 1.1.2017 do schválení rozpočtu zastupitelstvem obce
  • bere na vědomí úpravu rozpočtu č. 5/2016
  • schvaluje odkup pozemku p.č. 2531/47 o výměře 976 m2 v katastrálním území Martínkov od p. Lubomíra Fialy s tím, že náklady hradí prodávající
  • bere na vědomí informaci o prodeji pozemku p.č. 2531/50 o výměře 935 m2 v katastrálním území Martínkov manželi Šrámkovými
  • neschvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na zřízení lékařské pohotovostní služby v Moravských Budějovicích
  • bere na vědomí termín inventarizace obecního majetku
  • bere na vědomí termín projednání rozpočtu obce na rok 2017
  • bere na vědomí vyplacení odměn dle uzavřených dohod o provedení práce

 

      Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

 

 

Zapsala: Irena Pokorná