23 - Zasedání ZO 8.11.2016

Úřední deska
Vyvěsit od: 
10. 11. 2016
Vyvěsit do: 
10. 1. 2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 8.11.2016

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

 

Přítomni: Svoboda Josef        -         starosta

                  Pléha Josef             -         místostarosta

                  Blažek Pavel

                  Pokorná Irena

                  Venhoda Luboš

                  Vyplašilová Jolana

 

                 Řepa Zdeněk – omluven

 

                 

 

                 

                 

 

Zasedání se nezúčastnil žádný občan

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Blažek Pavel

                                     Vyplašilová Jolana

 

Finanční situace k 7.11.2016:

                   - účet: 1,058.778,75 Kč

 

              

Program: 

                   1. Plnění usnesení

    2. Úprava rozpočtu č. 4/2016

 3. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu

 4. Smlouvy o zřízení věcného břemene

 5. Nabídka finančního daru obci

                   6. Úprava Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014

                   7. Žádost MŠ Domamil

                   8. Odměny obecním pracovnicím

                   9. Výběr dodavatele vitrín

                   10. Různé

                   11. Usnesení

                   Hlasování – 6 (pro) – 0 (zdržel se) – 0 (proti), program byl schválen

 

 

- 1) Plnění usnesení. Kontrola plnění: veřejnoprávní smlouvy byla podepsána, práce na inženýrských sítích probíhají, lampionový průvod proběhl.

 

-2) Starosta obce předložil úpravu rozpočtu č. 4/ 2016. Zastupitelstvo bere úpravu rozpočtu na vědomí.

       Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

 

 - 3) Z důvodu změny zákona o přestupcích je nutné vydat obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu. Místostarosta předložil návrh znění vyhlášky, kterou zpracoval dle podkladů z Ministerstva vnitra a ve které jdou stanoveny dny, kdy se v obci Martínkov noční klid nevymezuje vůbec, nebo se vymezuje kratší dobu, než ukládá zákon. Zastupitelstvo schvaluje znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o nočním klidu.

       Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

- 4) Na OÚ došly smlouvy o zřízení věcného břemene č.: JI-014330032562/001 mezi Obcí Martínkov a společností E.ON Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene stavby: „Martínkov TS Kopce a vedení NN, stavební“ za účelem umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN, dvou rozpojovacích skříní a 10 pojistkových skříní na pozemcích p.č.: 292/5, 2531/3, 2531/27, 2531/35, 2554/1, 2554/3, 2562, 2565/1 a 2565/6 v k.ú. Martínkov. Dále smlouva o zřízení věcného břemene č.: JI-014330032637/068 mezi Obcí Martínkov a společností E.ON Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene stavby: „Martínkov vývody NN z TS Obec stavební“ za účelem umístění distribuční soustavy kabelového vedení NN, podpěrného bodu, 48 pojistkových skříní NN a dvou rozpojovacích skříní NN na pozemcích p.č.: st.201, 46, 2565/1, 2568/2, 2624, 2563, 2565/4, 2565/16 a 2565/17 v k.ú. Martínkov. Zastupitelstvo znění smluv schvaluje.  

       Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 

 

 

- 5) Pan Ivan Kapičák, Flemingovo náměstí 4, Praha 6 zaslal na obec nabídku účelového daru ve výši 10.000,- Kč na pořízení pozemku u křížku za hřbitovem případně úpravu jeho okolí. Místostarosta k tomu sdělil, že je vypsán dotační titul MMR na opravy a úpravy drobných sakrálních staveb a že navrhuje podat žádost o dotaci a opravit kříže v obci a jejím bezprostředním okolí. Zastupitelstvo schválilo přijetí daru i podání žádosti o dotace.

       Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 

 

- 6) Úprava obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Martínkov. Po projednání na minulé, zasedání ZO schvaluje zastupitelstvo úpravu uvedené vyhlášky: limit stavební suti dovezené na sběrný dvůr do Moravských Budějovic – návrh 500,- kg/číslo popisné/rok, Stavební suť nad tento limit musí majitel nemovitosti uložit na řízené skládce při dodržení všech zákonů a vyhlášek upravující nakládání s odpady. Součástí vyhlášky je i příloha s druhy odpadů, které lze ukládat na sběrném dvoře TSMB.

       Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 

 

-7) Na obec přišla žádost ZŠ a MŠ Domamil o finanční příspěvek na nákup hraček a učebních pomůcek pro děti pod stromeček. Zastupitelstvo schvaluje na návrh starosty obce příspěvek ve výši 3.00,- Kč.

       Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

 

-8) Starosta obce navrhl vyplacení mimořádných odměn obecním pracovnicím za práce při přípravě návštěvy prezidenta republiky v Martínkově a setkání rodáků. Zastupitelstvo schvaluje mimořádnou odměnu ve výši 100 % platu.

       Hlasování: pro – 5, proti – 1 (Vyplašilová), zdržel se – 0

 

-9) Místostarosta předložil nabídky na pořízení vitrín před budovu pohostinství a sokolovnu. Jedná se o plakátovací tabuli, úřední desku, dvě vitríny na oznámení a informace a čtyři vitríny pro spolky. Na základě výzvy podalo nabídku 7 dodavatelů, nejvýhodnější nabídka je od firmy FORPLAST, cena kompletní dodávky = 75.112,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo schvaluje objednání vitrín u této společnosti.

       Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

 

 

- 10) Různé:

      - termín žehnání adventního věnce je 27.11.2016 v 16:00 hod

      - zastupitelstvo schvaluje fotografie na novoročenku a kapesní kalendář 2017

      - místostarosta oznámil zastupitelstvu, že TJ Sokol Martínkov bude podávat žádost o dotaci na kompletní modernizaci víceúčelového hřiště za sokolovnou z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jedním z hodnotících kritérií je i zapojení dalších subjektů – obcí do financování (spoluúčast). Požádal proto o případnou podporu, pokud by žádost byla schválena a Sokol Martínkov dotaci obdržel. Starosta navrhl, že v případě obdržení dotace a realizace akce by obec přispěla částkou ve výši 130.000,- Kč. Zastupitelstvo návrh schválilo.  

      Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1 (Pléha)

      - přišla nabídka na sehrání divadla TJ Sokol Čechočovice – Ať žijí duchové. Zastupitelstvo odsouhlasilo termín 17.12.2016, představení proběhne v sokolovně

      Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

   - vzhledem k povinnosti majitelů kotlů na tuhá paliva provést do konce roku 2016 kontrolu těchto kotlů navrhl starosta obce, že by se zájemci nahlásili na OÚ a kontroly by se zajistily hromadně pro všechny zájemce. Zastupitelstvo souhlasí.

     Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

    - Byla předložena smlouva mezi obcí Martínkov a p. Romanem Pléhou na zajištění zimní údržby v obci za stejných podmínek, jako v loňském roce – 820,- Kč/hod. Pavel Blažek oznámil, že z důvodu zaměstnaneckého poměru u jmenovaného nebude v tomto bodě hlasovat. Zastupitelstvo smlouvu schvaluje a pověřuje starostu obce jejím podepsáním.

      Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1 (Blažek)

 

    

 

 

   - 11) Usnesení: Zastupitelstvo obce Martínkov         

 • bere na vědomí plnění usnesení
 • bere na vědomí úpravu rozpočtu č. 4/2016
 • schvaluje vyhlášku č. 1/2016 o nočním klidu
 • schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: JI-014330032562/001 mezi Obcí Martínkov a společností E.ON Distribuce, a.s
 • schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: JI-014330032637/068 mezi Obcí Martínkov a společností E.ON Distribuce, a.s
 • schvaluje přijetí daru ve výši 10.000,- Kč od p. Ivana Kapičáka na pořízení pozemku u křížku za hřbitovem případně úpravy jeho okolí
 • schvaluje podání žádosti na MMR o dotaci na Podporu obnovy a rozvoje venkova – dotační titul číslo 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci na obnovu křížů
 • schvaluje úpravu vyhlášky č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Martínkov
 • schvaluje dar ZŠ a MŠ Domamil ve výši 3.000,- Kč
 • schvaluje vyplacení mimořádných odměn obecním pracovnicím ve výši 100 % platu
 • schvaluje pořízení vitrín od firmy FORPLAST
 • schvaluje termín žehnání adventního věnce na 27.11.2016
 • schvaluje fotografie na novoročenku a kapesní kalendář 2017
 • schvaluje mimořádný příspěvek Tělocvičné jednotě Sokol Martínkov ve výši 130.000,- Kč na modernizaci víceúčelového hřiště v případě, že jednota uspěje s žádostí o dotaci na MŠMT
 • schvaluje uspořádání divadelního představení 17.12.2016
 • schvaluje nabídku majitelům kotlů na tuhá paliva na zajištění společné kontroly kotlů
 • schvaluje smlouvu o provádění zimní údržby v zimní sezóně 2016/2017 s p. Romanem Pléhou

 

      Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

 

 

 

Zapsala: Irena Pokorná