22 - Zasedání ZO 13.9.2016

Úřední deska
Vyvěsit od: 
15. 9. 2016
Vyvěsit do: 
20. 11. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 13.9.2016

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

 

Přítomni: Svoboda Josef        -         starosta

                  Pléha Josef             -         místostarosta

                  Blažek Pavel

                  Pokorná Irena

                  Řepa Zdeněk

                  Venhoda Luboš

                  Vyplašilová Jolana

 

                 

 

                 

                 

 

Zasedání se nezúčastnil žádný občan

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Pléha Josef

                                     Venhoda Luboš

 

Finanční situace k 12.9.2016:

                   - účet: 1,694.251,81 Kč

 

              

Program: 

                       1. Plnění usnesení

2. Veřejnoprávní smlouva o činnosti speciálního stavebního úřadu

 3. Úprava rozpočtu č. 3/2016

 4. Úprava Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014

 5. Různé

                       6. Usnesení

                 Hlasování – 7 (pro) – 0 (zdržel se) – 0 (proti), program byl schválen

 

 

- 1) Plnění usnesení. Kontrola plnění: smlouva na stavební práce - opravu hřbitovní zdi byla podepsána, práce probíhají, setkání rodáků proběhlo.

 

  -2) Starosta obce předložil návrh veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Martínkov a Městem Moravské Budějovice o výkonu přenesené působnosti podle § 63 odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb o obcích ve znění pozdějších předpisů, na    základě, které bude Město Moravské Budějovice vykonávat namísto orgánů Obce Martínkov přenesenou působnost podle § 16 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, tj. budou komplexně vykonávat činnost speciálního stavebního úřadu ve věcech týkajících se místních komunikací. Úhrada za tuto činnost Městu Moravské Budějovice se podle této smlouvy sjednává ve výši 6,- Kč na obyvatele ročně. Zastupitelstvo smlouvu schvaluje a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

       Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

 - 3) Starosta obce předložil úpravu rozpočtu č. 3/ 2016. Zastupitelstvo bere úpravu rozpočtu na vědomí.

       Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

- 4) Úprava obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Martínkov. Jedná se o doplnění limitů stavební suti dovezené na sběrný dvůr do Moravských Budějovic – návrh 500,- kg/číslo popisné/rok, aby se předešlo případům, kdy je na sběrný dvůr odváženo majiteli nemovitostí nadměrné množství stavební suti. U stavební suti nad tento limit musí majitel nemovitosti zajistit jeho uložení na řízené skládce při dodržení všech zákonů a vyhlášek upravující nakládání s odpady.

     

 

 

- 5) Různé:

      - termín konání lampionového průvodu při příležitosti vzniku Československa je 27.10.2016

      - vhledem ke skutečnosti, že dosud nebylo vydáno řádné stavební povolení na realizaci stavebních prací na provedení inženýrských sítí a komunikace u nových stavebních míst „NA Výhoně“ je nutné prodloužit termín dokončení díla dodavatelské firmě. Návrh na prodloužení do 15.12.2016.

      Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

    

 

 

   - 8) Usnesení: Zastupitelstvo obce Martínkov         

  • bere na vědomí plnění usnesení
  • schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi na úseku speciálního stavebního úřadu a pověřuje starostu obce jejím podpisem
  • bere na vědomí úpravu rozpočtu č. 3/2016
  • bere na vědomí návrh na úpravu vyhlášky č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Martínkov bere na vědomí termín lampionového průvodu
  • schvaluje prodloužení doby realizace inženýrských sítí a komunikace „Na Výhoně“

 

      Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

 

 

Zapsala: Irena Pokorná