21 - Zasedání ZO 5.8.2016

Úřední deska
Vyvěsit od: 
10. 8. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 5.8.2016

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

 

Přítomni: Svoboda Josef        -         starosta

                  Pléha Josef             -         místostarosta

                  Blažek Pavel

                  Pokorná Irena

                  Řepa Zdeněk

                  Venhoda Luboš

                  Vyplašilová Jolana

 

                 

 

                 

                 

 

Zasedání se nezúčastnil žádný občan

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Blažek Pavel 

                                    Řepa Zdeněk

 

Finanční situace k 4.8.2016:

                   - účet: 1,891.776,96 Kč

 

              

Program: 

                   1. Plnění usnesení

    2. Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací

 3. Setkání rodáků a přátel obce

 4. Různé

                   5. Usnesení

                 Hlasování – 7 (pro) – 0 (zdržel se) – 0 (proti), program byl schválen

 

 

- 1) Plnění usnesení. Kontrola plnění: smlouvy na stavební práce byly podepsány, výběrové řízení na opravu hřbitovní zdi proběhlo.

 

  -2) Starosta obce předložil výsledek výběrového řízení na stavební práce „Oprava hřbitovní zdi v obci Martínkov“. Byly osloveny tři firmy, nabídku podaly všechny tři: RENO – stavební firma s.r.o., STABO MB s.r.o. a Šibor stavby s.r.o. Nejnižší cenovou nabídku podala společnost STABO MB, s.r.o. a to celkovou cenu 979.973,80 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení.

       Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

 - 3) Organizační zajištění 3. Setkání rodáků, občanů a přátel obce Martínkov bylo dohodnuto se zástupci spolků, stavba stanů a příprava návsi proběhne ve středu 10.8.2016, příprava sokolovny v sobotu 13.8.2016.

 

- 4) Různé:

      - starosta obce oznámil, kdo doposud zaslal omluvu z účasti na 3. Srazu rodáků

    

 

 

   - 8) Usnesení: Zastupitelstvo obce Martínkov         

  • bere na vědomí plnění usnesení
  • schvaluje výsledek výběrového řízení na stavební práce na akci: „Oprava hřbitovní zdi v obci Martínkov“ a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení
  • bere na vědomí informace o přípravě setkání rodáků

      Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

 

 

Zapsala: Irena Pokorná