20 - Zasedání ZO 12.7.2016

Úřední deska
Vyvěsit od: 
16. 7. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 12.7.2016

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

 

Přítomni:  Svoboda Josef       -         starosta

                  Pléha Josef             -         místostarosta

                  Blažek Pavel

                  Pokorná Irena

                  Řepa Zdeněk

                  Vyplašilová Jolana

 

                  Venhoda Luboš - omluven   

 

                       

 

                       

 

Zasedání se zúčastnil 1 občanů

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Pléha Josef

                                    Vyplašilová Jolana

 

Finanční situace k 7.7.2016:

                   - účet: 1,944.288,12 Kč

 

              

Program: 

                   1. Plnění usnesení

    2. Rozpočtové opatření č. 2/2016

     3. Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací

 4. Žádost o prodej pozemku – Lesy České republiky

 5. Výběrové řízení a jmenování komise pro otevírání obálek

 6. Setkání rodáků a přátel obce

 7. Různé

                   8. Usnesení

                 Hlasování – 6 (pro) – 0 (zdržel se) – 0 (proti), program byl schválen

 

 

- 1) Plnění usnesení. Kontrola plnění: návštěva prezidenta proběhla, na OÚ přišly děkovací dopisy z Kanceláře prezidenta a od hejtmana Kraje Vysočina, nový pártystan byl pořízen

 

- 2) Starosta obce předložil rozpočtové opatření č. 2/2016, zastupitelstvo bere na vědomí.

       Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 

 

  -3) Starosta obce předložil výsledek výběrového řízení na stavební práce „Prodloužení IS – kanalizace, STL plynovod a STL přípojky, komunikace“. Byly osloveny tři firmy, nabídku podaly všechny tři: KLEE s.r.o., MBM TRADE CZ, s.r.o. a Vejtasa, s.r.o. Nejnižší cenovou nabídku podala společnost MBM TRADE CZ, s.r.o. a to celkovou cenu 1,640.289,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení. Dále byl předložen výsledek výběrového řízení na stavební práce „Martínkov – plocha pro kontejnery“.  Byly osloveny tři firmy, nabídku podaly dvě: Roman Pléha a STABO MB, s.r.o. Pavel Blažek na základě § 83 odstavce 2 Zákona č. 128/2000 – Zákon o obcích (obecním zřízení) oznámil, že z důvodu možného střetu zájmů díky svému pracovnímu poměru u jednoho z uchazečů nebude v uvedeném bodě hlasovat. Nižší cenovou nabídku podal Roman Pléha a to celkovou cenu 220.498,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení.

       Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1 (Blažek) 

 

 - 4) Na obec přišla žádost od Lesů České republiky, které mají zájem odkoupit lesní cestu p.č. 2544/2, 2544/3 a 2544/11 v k.ú. Martínkov. Zastupitelstvo bere žádost na vědomí

        Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 

 

- 5) Na základě poskytnuté dotace na Udržování a obnovu kulturního dědictví venkova vyhlašuje Obec Martínkov výzvu k podání nabídek na stavební práce „Oprava hřbitovní zdi v obci Martínkov“. Lhůta pro podání nabídek je 3.8.2016, otvírání obálek 3.8.2016 v 18:00. Do komise pro otvírání obálek byli navrženi: Zdeněk Řepa – předseda komise a Irena Pokorná a Jolana Vyplašilová, členky komise. Zastupitelstvo vyhlášení výzvy a složení komise schvaluje

        Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 

 

 

- 6) Proběhla debat o přípravě 3. Setkání rodáků, občanů a přátel obce Martínkov, místostarosta vyhotoví seznam pozvaných hostů a zajistí odeslání pozvánek. Občerstvení bude objednáno v restauraci Maják v Budkově.

        Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 

 

 

- 7) Různé:

      - po provedení nové opěrné zdi před pohostinstvím dojde k přesunu nástěnek a obecní úřední desky před pohostinství. Bude pořízena nová plakátovací plocha, 3 nástěnky pro potřeba OÚ a 4 nástěnky pro spolky a organizace – budou umístěny před sokolovnou. Výběr typu a dodavatele zajistí místostarosta.

      Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 

    

 

 

   - 8) Usnesení: Zastupitelstvo obce Martínkov         

  • bere na vědomí plnění usnesení
  • bere na vědomí úpravu rozpočtu č. 2/2016
  • schvaluje výsledek výběrového řízení na stavební práce na akci: „Prodloužení IS – kanalizace, STL plynovod a STL přípojky, komunikace“ a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení
  • schvaluje výsledek výběrového řízení na stavební práce na akci: „Martínkov – plocha pro kontejnery“ a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení
  • bere na vědomí žádost Lesů ČR o odkup lesní cesty
  • schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci: „Oprava hřbitovní zdi v obci Martínkov“
  • schvaluje složení komise pro otvírání obálek s nabídkami na provedení stavebních prací
  • bere na vědomí informace o přípravě setkání rodáků
  • schvaluje pořízení nových nástěnek

      Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

 

 

 

Zapsala: Irena Pokorná