19 - Zasedání ZO 14.6.2016

Úřední deska
Vyvěsit od: 
16. 6. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 14.6.2016

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

 

Přítomni:  Svoboda Josef       -         starosta

                  Pléha Josef             -         místostarosta

                  Blažek Pavel

                  Pokorná Irena

                  Řepa Zdeněk

                  Venhoda Luboš     

                  Vyplašilová Jolana

 

                       

 

                       

 

Zasedání se zúčastnilo 6 občanů

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Řepa Zdeněk

                                    Venhoda Luboš

 

Finanční situace k 10.6.2016:

                   - účet: 1,900.149,14 Kč

 

              

Program: 

                   1. Plnění usnesení

    2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Martínkov, závěrečný účet obce  za rok 2015

     3. Účetní uzávěrka obce za rok 2015

 4. Smlouva o zřízení věcného břemene č. MTK – 10001/2016

 5. Jmenování komise pro otevírání obálek výběrového řízení

 6. Návštěva prezidenta republiky v Martínkově

 7. Různé

                   8. Usnesení

                 Hlasování – 7 (pro) – 0 (zdržel se) – 0 (proti), program byl schválen

 

 

- 1) Plnění usnesení. Kontrola plnění: opravy místních komunikací probíhají, III. setkání rodáků se připravuje, údržba hřiště byla provedena, žádost o dotaci na hospodaření s vodou se podávat nebude (malý objem rozdělovaných prostředků, malá šance na získání dotace).

 

- 2) Starosta obce seznámil přítomné se Zprávou o přezkoumání hospodaření obce Martínkov za rok  2015, které proběhlo za účasti pověřených kontrolorů, starosty a účetní dne 20. května 2016, a závěrečným účtem obce za rok 2015. Výsledek: při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky ani zjištěna možná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Zastupitelstvo schvaluje předloženou zprávu o přezkoumání hospodaření, závěrečný účet obce za rok 2015 a závěrečný účet bez výhrad.

       Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

 

  -3) Byla předložena účetní uzávěrka za rok 2015, zastupitelstvo schvaluje účetní uzávěrku za rok 2015 bez výhrad.

       Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

 

 - 4) Na obec přišla smlouva o zřízení věcného břemene č. MTK – 10001/2016 mezi společností itself, s.r.o. a Obcí  Martínkov o zřízení věcného břemene – služebností inženýrské sítě na pozemcích parc.č.: 233/6, 2403/236, 2543/1, 2543/2 a 2613 v k.ú.: Martínkov. Zastupitelstvo znění smlouvy schvaluje.

        Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

 

- 5) Dne 8.7.2016 v 18:00 proběhne v zasedací místnosti OÚ otevírání obálek s nabídkami na provedení stavebních prací zakázky: „Prodloužení IS – kanalizace, STL plynovod a STL přípojky, komunikace“ a „Martínkov – plocha pro kontejnery“. Do komise pro otvírání obálek byli navrženi: Luboš Venhoda – předseda komise a Irena Pokorná a Jolana Vyplašilová, členky komise. Zastupitelstvo složení komise schvaluje

        Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

 

 

- 6) Na základě dopisu zaslaného hejtmanovi Kraje Vysočina přijal pozvání do naší obce prezident České republiky Miloš Zeman. Návštěva se uskuteční ve čtvrtek 30.6.2016. Po dnešním jednání se zástupci Krajského úřadu byl stanoven tento program: 14:45 příjezd, setkání se zastupiteli a pozvanými hosty, 15:15 beseda s občany, 15:55 odjezd. Jako místo pro setkání s občany byla vybrána plocha před OÚ a kostelem, na níž bude postaveno pódium a připraveny lavičky. Další opatření týkající se bezpečnosti a případných dopravních omezení budou projednána během kontroly zástupců Kraje Vysočina, prezidentské kanceláře a bezpečnostních složek. Jako dary prezidentu republiky bylo odsouhlaseno pero, zapalovač a vycházková hůl. Tyto dary budou opatřeny datem návštěvy, případně znakem obce. Proběhal diskuze o doprovodném programu 1. cimbálová muzika (4 hlasy), 2. dechová hudba (2 hlasy, 1 se zdržel). Zastupitelé odsouhlasili seznam hostů pozvaných OÚ Martínkov a vyčlenění uvedené plochy pro setkání prezidenta s občany.

        Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

 

 

- 7) Různé:

      - z důvodu stárnutí pártystanu navrhl starosta nový stan, rozměry 12x6 m, přes internet zjištěna cena kolem 34.000,- Kč – nejvýhodnější dodavatel. Bylo rozhodnuto stan pořídit

      Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

    

 

 

   - 8) Usnesení: Zastupitelstvo obce Martínkov         

  • bere na vědomí plnění usnesení
  • schvaluje Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Martínkov za rok 2015, závěrečný účet obce
  • schvaluje účetní uzávěrku za rok 2015
  • schvaluje smlouvy o věcném břemenu č. MTK – 10001/2016
  • schvaluje složení komise pro otvírání obálek s nabídkami na provedení stavebních prací bere na vědomí informace o návštěvě prezidenta republiky v Martínkově
  • schvaluje dary pro prezidenta Miloše Zemana a seznam pozvaných hostů
  • schvaluje vyčlenění prostoru před budovou OÚ a kostelem pro pódium a místo setkání občanů s prezidentem republiky ve čtvrtek 30.6.2016
  • schvaluje pořízení nového pártystanu

      Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

 

 

Zapsala: Irena Pokorná