18 - Zasedání ZO 10.5.2016

Úřední deska
Vyvěsit od: 
14. 5. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 10.5.2016

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

 

Přítomni:  Svoboda Josef       -         starosta

                  Pléha Josef             -         místostarosta

                  Blažek Pavel

                  Pokorná Irena

                  Venhoda Luboš     

                  Vyplašilová Jolana

 

                  Řepa Zdeněk - omluven  

 

                       

 

Zasedání se nezúčastnil žádný občan

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Pavel Blažek

                                    Jolana Vyplašilová

 

Finanční situace k 9.5.2016:

                   - účet: 1,494.040,40 Kč

 

              

Program: 

                   1. Plnění usnesení

                   2. Opravy místních komunikací

 3. Setkání rodáků a přátel obce

 4. Různé

                   5. Usnesení

                 Hlasování – 6 (pro) – 0 (zdržel se) – 0 (proti), program byl schválen

 

 

- 1) Plnění usnesení. Kontrola plnění: pracovnice na VPP byla přijata, žádost o dotaci na automobil byla podána, výběrová řízení se připravují.

 

- 2 Jelikož v loňském roce kvůli rekonstrukci rozvodné sítě NN a veřejného osvětlení nebyly prováděny žádné opravy místních komunikací, bude letos provedena oprava výtlůků a děr v rozsahu cca 3 nákladní auta.

       Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 

 

- 3) Zastupitelé schválili program III. Setkání rodáků, občanů a přátel obce Martínkov o srpnových hodech. Zároveň bylo rozhodnuto o pozvánkách pro oficiální hosty – Krajský úřad, starosty obcí mikroregionu a vítězných obcí soutěže Vesnice roku, MMR a další. Pro setkání budou pořízeny nové reklamní předměty obce.

       Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 

 

 

- 4) Různé:

      - byly předloženy výsledky rozboru půdy na sportovním hřišti s návrhem na postřik a hnojení. Po zaslání cenové nabídky se rozhodne o provedení nutných zásahů.

      - místostarosta obce předložil výzvu pro dotace obcím na hospodaření s vodou, ze které by bylo možno žádat na opravu požární nádrže na návsi. Bude prověřena možnost podání žádosti.

      - do zasedací místnosti bude pořízen nový nábytek, výběrové řízení na dodavatele zajistí místostarosta obce.

       Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 

 

 

 

 

   - 5) Usnesení: Zastupitelstvo obce Martínkov         

  • schvaluje provedení oprav výtluků místních komunikací v rozsahu 3 nákladní auta
  • schvaluje program III. Setkání rodáků, občanů a přátel Martínkova a seznam pozvaných hostů
  • bere na vědomí informace o údržbě a ošetření travnaté plochy hřiště
  • bere na vědomí informace o výzvě na dotace na hospodaření s vodou
  • schvaluje pořízení nového nábytku do zasedací místnosti OÚ

      Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

 

 

 

Zapsala: Irena Pokorná