17 - Zasedání ZO 12.4.2016

Úřední deska
Vyvěsit od: 
16. 4. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 12.4.2016

 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

 

Přítomni:  Svoboda Josef       -         starosta

                  Pléha Josef             -         místostarosta

                  Blažek Pavel

                  Pokorná Irena

                  Řepa Zdeněk

                  Venhoda Luboš     

                  Vyplašilová Jolana

 

                       

 

                       

 

Zasedání se zúčastnili 2 občané

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Josef Pléha

                                    Luboš Venhoda

 

Finanční situace k 8.4.2016:

                   - účet: 1,500.644,87 Kč

 

              

Program: 

                   1. Plnění usnesení

                   2. Úprava rozpočtu č. 1/2016

 3. Přeložka skříně přípojky NN u budovy obchodu a pohostinství

 4. Pracovníci na VPP

                   5. Různé

                   6. Usnesení

                 Hlasování – 7 (pro) – 0 (zdržel se) – 0 (proti), program byl schválen

 

 

- 1) Plnění usnesení. Kontrola plnění: smlouva o pojištění odpovědnosti s pojišťovnou DAS byla uzavřena, rieder zakoupen, dopis na Kraj Vysočina zaslán.

 

- 2 Byla předložena úprava rozpočtu č. 1/2016. Zastupitelstvo úpravu schvaluje.

       Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

 

- 3) Při provádění stavebních úprav pro nové stání pro kontejnery před budovou obchodu bude nutno provést přeložku přípojkové skříně NN. Na společnost E.ON byla zaslána žádost o provedení této přeložky, nová skříň by se umístila do podezdívky oplocení. Došla smlouva na provedení této přeložky s vyčíslením nákladů ve výši 189.723,- Kč. Z důvodu vysoké ceny za provedení přeložky zastupitelstvo smlouvu neschvaluje a rozhodlo o provedení stavebních úprav oplocení tak, aby přeložka stávající přípojkové skříně nebyla nutná.   

       Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

 

 - 4) Starosta obce seznámil zastupitelstvo s podáním žádosti na Úřad práce na pracovníka na VPP. Rozhodnutí by mělo být oznámeno do konce dubna 2016. Zastupitelstvo schvaluje přijetí jedné pracovnice na VPP a to paní Ludmily Urbánkové. Pokud nebude na tuto pracovníci přiznána dotace na VPP, bude přijata do zaměstnaneckého poměru k Obci Martínkov na dobu určitou.

       Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

 

 

 

- 5) Různé:

      - starosta informoval zastupitelstvo o jednání schůze Moravskobudějovického mikroregionu týkající se členských příspěvků a ostatních informací.

      - zastupitelé projednali „Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Martínkov“ a schvalují znění těchto pravidel.

       Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

 

      - Byla předložena žádost Tělocvičné jednoty Sokol Martínkov o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na činnost jednoty, provoz a opravy sokolovny v roce 2016 ve výši 65.000,- Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku v této výši.

       Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 ( Pléha ) 

 

      - žádost o dotaci na pořízení automobilu pro zásahovou jednotku JPO nebyl v letošním kole doporučena ke schválení, dle podmínek žádosti je možno potvrdit její trvání na příští rok znovupředložením žádosti do konce dubna. Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti na rok 2017.

       Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

 

      - dle informací z MMR byly schváleny dotace pro obce za umístění v soutěži Vesnice roku 2015 – na základě rozhodnutí zastupitelstva se budou realizovat inženýrské sítě a komunikace ke stavebním pozemkům „Na Výhoně“ Je potřeba zahájit přípravné práce, zastupitelstvo schvaluje zadání vypsání výběrového řízení.  Výběrové řízení na provedení stavebních úprav místa pro kontejnery na tříděný odpad před prodejnou zajistí místostarosta obce.

       Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0 

 - na základě předložených vzorků byly vybrány materiály na novou podezdívku plotu u obchodu a pohostinství. V souvislosti s prováděním stavebních úprav budou pořízeny nové vývěsky – poptávky dodavatelům rozešle místostarosta.

 

 

   - 6) Usnesení: Zastupitelstvo obce Martínkov         

  • bere na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce
  • schvaluje úpravu rozpočtu č. 1/2016
  • zamítá návrh smlouvy se společností E.ON na provedení přeložky přípojkové skříně pro budovu obchodu a pohostinství z důvodu vysoké ceny za provedení přeložky
  • schvaluje přijetí paní Ludmily Urbánkové na VPP v obci
  • bere na vědomí informace starosty z jednání schůze mikroregionu
  • schvaluje „Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Martínkov“
  • schvaluje žádost o poskytnutí příspěvku Tělocvičné jednotě Sokol Martínkov ve výši 65.000,- Kč na rok 2016
  • schvaluje znovupředložení žádosti o dotaci na automobil pro zásahovou jednotku JPO
  • schvaluje vypsání výběrových řízení na zhotovitele stavebních prací – inženýrské sítě a komunikace k pozemkům „Na Výhoně“ a stavebních úprav místa pro kontejnery před obchodem
  • odsouhlasilo materiály na provedení oplocení před obchodem a pohostinstvím a pořízení nových vývěsek

      Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

 

 

 

Zapsala: Irena Pokorná