Myslivecké sdružení

Myslivecké sdružení Jakubov

 

 

MS Jakubov je sdružení myslivců v okolí obce Jakubov, všichni jeho členové  jsou zároveň členy Českomoravské myslivecké jednoty.

MS Jakubov nynější podoby vzniklo v roce 1954 a jeho předsedem se stal pan Neubauer Josef a hospodářem pan Bulíček.

V roce 1982 se k našemu MS připojily Šašovice a Domamil a toto seskupení trvalo 10 let tj. do roku 1992 , kdy začal platit nový zákon o myslivosti a toto seskupení se rozpadlo na tři samostatné honitby tj. MS Jakubov , MS Domamil a MS Šašovice. Naše sdružení tímto rozpadem přišlo po velkou část lesů, neboť si Lesy vytvořily režijní honibu. Od roku 1992 se stal předsedou MS Jakubov pan Ant. Urbánek, který tuto funkci vykonává dodnes. Od roku 1970 vykonával funkci hospodáře pan Josef Číhal st. až do roku 1999, kdy ho nahradil jeho syn pan Václav Číhal , který tuto funkci vykonává rovněž do této doby. Funkci finančního hospodáře vykonává Ing. Kabelka od roku 1992 , který vystřídal pana Karla Horkého, který tuto funkci vykonával od roku 1968.

Zlomovým obdobím pro naše MS a pro celou Českou myslivost se stal rok 2003 , kdy skončily nájemní smlouvy a začal platit nový zákon o myslivosti. Členové našeho sdružení se velmi intenzivně věnovali přípravě nového honebního společenstvá nesoucího název HS Jakubov. Po uznání HS Jakubov  orgánem státní správy myslivosti, HS Jakubov pronajalo honitbu MS Jakubov.

Honebním starostou se stal pan Karel Horký st. A předsedou MS Jakubov byl zvolen opět pan Ant. Urbánek.

V součastné době má MS Jakubov 24 členů, z toho 8 členů je z Martínkova , z Jakubova je 8 členů, z Litohoře jsou v MS 3 členi  , z Vranína jsou 4 členi a z Mor Budějovic 1 člen. Naše MS se zabývá všemi mysliveckými činnostmi jako je péče o zvěř, kynologie, zvelebování krajiny atd..

MS Jakubov hospodaří v součastnosti na 2127,66 ha z toho je 124,20 ha lesů, 1874,25 ha polí , 40,87 ha vodních ploch a ostatní výměru tvoří 88,34 ha.  Z této výměry je patrno, že se jedná převážně polní honitbu a z toho vyplývá i následná péče o zvěř. Tuto péči o zvěř je nutno rozdělit na dvě oblasti a to:

 1) na péči o zvěř v době nouze tj. především zimní přikrmování a předcházející příprava na toto období.

 2) na péči o zvěř v době kladení mláďat a v době sklizní. V těchto obdobích jsou nejvíce ohrožena mláďata a kojící a vodící matky. Nejvíce škod na zvěři je zde spácháno především žacími stroji. Samostatnou skupinu ohrožení tvoří toulající se psi a kočky. Členové MS proto v těchto obdobích procházejí plochy, které mají být sečeny, aby zneklidnili zvěř a ta odtud odešla a nebyla tu v době sečení zraněna. Dále členové myslivecké stráže  tlumí již zmiňované toulající se psy a kočky především v době kladení mláďat.

Členové MS v této době také suší objemové krmivo a obstarává jadrné a dužnaté krmivo, aby bylo k dispozici v době nouze kdy se sním přikrmuje zvěř. V letním období se také v našem MS staví krmná zařízení , posedy a pokud jsou stávající zařízení poškozena, tak se opravují.

Členové našeho sdružení sázejí stromky a pomáhají při sběru kamene.

Mezi myslivecké činnosti také patří průběrný odstřel zvěře, který se řídí plány chovu a lovu.

Toto byl jen malý výčet činností našeho MS v oblasti péče o zvěř, která je velmi důležitým odvětvím myslivosti, z této oblasti a z dalších oblastí naši činnosti, jako je kynologie, zoologie, střelectví, lovectví atd.  jsou následující obrázky.

Myslím si, že tato malá ukázka z široké škály činností MS Jakubov pomůže k pochopení důležitosti myslivosti v ochraně přírody , kterou myslivci bezpochyby dělají a pokud zákony dovolí dělat budou!

 

V součastné době jsou v MS Jakubov tito členi :

                                                                                                                            

                                           Filipský Miloš

                                           Horký Karel st.

                                           Horký Karel , Bc.

                                           Králík Miroslav

                                           Řepa Bohuslav ml.

                                           Řepa Milan 

                                           Urbánek Ant.

                                           Urbánek Dušan

                                           Prof. Ing.Valíček Pavel, DrSc.

                                           Číhal  Josef st.

                                           Číhal  Josef

                                           Číhal  Václav

                                           Bulíček František

                                           Bulíček Zdenek

                                           Benáček Michal

                                           Šteflíček Ladislav

                                           Kabelka Miroslav, Ing.

                                           Bartoněk Jan, MVDr.

                                           Nevoral Jan st.

                                           Nevoral Jan ml.

                                           Nevoral Leoš

                                           Svoboda Radek

                                          Macháček Rudolf

                                          Pokorný David

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Českomoravská myslivecká jednota

ČMMJ

 

Jelikož jsou členové MS Jakubov členy ČMMJ dovolím si Vám ČMMJ trochu přiblížit.

Československá myslivecká jednota (původní název) vznikla 22.4.1923 jako seskupení těchto spolků: Lovecký klub v Českých Budějovicích, Lovecko-kynologický spolek pro Moravu a Slezsko v Brně, Ústřední spolek pro ochranu honby a chov loveckých psů v Čechách v Praze, Lovecký ochranný spolek pre Slovensko v Bratislavě a Spolek přátel Myslivosti v Tišnově.

Prvním předsedou se stal Zdeněk Slanina (1923-24). Největšími iniciátory vzniku byli: Zdeněk Slanina, Karel Podhajský a Josef Žalman.

Československá myslivecká jednota existovala až do vzniku protektorátu kdy byla přejmenována na Českou mysliveckou jednotu a jejím předsedou byl A. Schwarzenberg (1942-45).

Po osvobození byla opět obnovena Československá myslivecká jednota v čele s Ing. J. Zatloukalem.

V roce 1961 byl název změněn na Československý myslivecký svaz (ČSMS) v této době byl předsedou K. Šindelíř (1959-63).

Tento název trval až do roku 1969, kdy byl ČSMS rozdělen na Český myslivecký svaz a Slovenský poĺovnický zväz v této době byl předsedou prof. Ing. V. Zásměta (1966-72).

Od roku 1973 až do revoluce v roce 1989 byl předsedou ing. R. Jindrák, kterého v roce 1990 vystřídal prof. Ing. J. Hromas, Csc. , který byl předsedou i v roce 1992 kdy došlo k přejmenování Českého mysliveckého svazu na Českomoravskou mysliveckou jednotu.

Tento název trvá až dodnes .

V roce  2004 vystřídal prof. Hromase ve funkci předsedy ČMMJ ing. Jaroslav Palas , který vykonává tuto funkci do současnosti.

V součastné době má ČMMJ asi okolo100 000 členů a má pod svojí organizací ještě Českomoravskou kynologickou jednotu a Svaz sokolníků.

ČMMJ je naší největší organizací sdružující myslivce. Dalšími mysliveckými organizacemi v ČR jsou:

                                                       -  Řád svatého Huberta se

                                                         sídlem v Kuksu jehož velmistrem

                                                                   Jan Votava.

  • - Safari Club jehož předsedou je doc. Ing. Vach , Csc.
  • - Asociace profesionálních myslivců ČR jejímž předsedou je ing. Řehák Ph.D. .

ČMMJ také spolupracuje a je členem v  mezinárodních organizacích jako jsou:

  • - CIC - Mezinárodní organizace pro lov a ochranu zvěře.
  • - FACE - Mezinárodní federace mysliveckých organizací EU.
  • - FCI - Mezinárodní kynologická federace.

Cílem tohoto článku bylo představit Vám  ČMMJ jako naši největší mysliveckou organizaci, jejimiž členy jsou i členové MS Jakubov a  spolupráci ČMMJ s organizacemi nejen v ČR , ale také v zahraničí.   

Bc. Karel Horký