Zasedání ZO 13.12.2013

Úřední deska
Vyvěsit od: 
13. 12. 2013

Zápis

 ze zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného 13. 12. 2013

 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ:

 

Přítomni: Svoboda Josef                 -           starosta

                  Urbánková Jitka               -           místostarostka

                  Blažek Pavel                    -           omluven                     

                  Dufek Jiří                                                                                     

                  Pléha Josef                                                                                  

                  Pokorná Irena                                          

                  Řepa Zdeněk                              

 

Zasedání se zúčastnili 4 občané.

 

Ověřovatelé zápisu:  Dufek Jiří

Pléha Josef

 

Finanční situace k 12. 12. 2013:

               - účet :            365 152,- Kč

 

Program: 

                  1. Plnění usnesení

2. Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku 2014

3. Úprava rozpočtu č. 6/2013

4. Odměny pracovníkům při OÚ

5. Inventarizace majetku obce

                  6. Různé

                  7. Usnesení

                           - 6 (pro) – 0 (zdržel se) – 0 (proti)

 

 

- 1) Plnění usnesení:

      - Silniční zrcadlo na křižovatce u Němcových  bylo již nainstalováno.

      - Kapesní kalendář na rok 2014 s fotografií opravené budovy OÚ byl již vytištěn.

 

- 2) Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku 2014 a to ve výši do 1/12 rozpočtu předchozího roku měsíčně.

                                 - 6 – 0 – 0

 

- 3) Úprava rozpočtu č. 6/2013.

                                 - 6 – 0 – 0

                                                                                    

- 4) Odměny pracovníkům při OÚ:

      - členky sboru pro občanské záležitosti (pí Dufková, pí Pléhová, pí Slámová, pí Řepová) 600,- Kč

      - kronikářka obce (pí Veselská) 1200,- Kč

      - knihovnice (pí Bémová) 6000,- Kč

      - stálý obecní pracovník (p. Bém) 5000,- Kč

                                 - 6 – 0 – 0  

 

 

- 5) Inventarizace majetku obce se uskuteční od 3. 1. 2014 – 19. 1. 2014.

                                 - 6 – 0 – 0

 

- 6) Různé

      

- 7) Usnesení zastupitelstva obce:

- Bere na vědomí usnesení zastupitelstva obce.

- Schvaluje rozpočtové provizorium na první čtvrtletí roku 2014.

      - Schvaluje úpravu rozpočtu č. 6/2013.

      - Schvaluje odměnu členkám sboru pro občanské záležitosti ve výši 600,- Kč, kronikářce obce ve výši 1200,- Kč, paní knihovnici ve výši 6000,- Kč a stálému obecnímu pracovníkovi 5000,- Kč.

      - Schvaluje termín inventarizace majetku obce od 3. 1. 2014 – 19. 1. 2014.

                                 - 6 – 0 – 0         

                                

 

 

 

 

 

Zapsala:  Jitka Urbánková